Formannskapet skal tirsdag behandle utvidet barnehagedrift for våren 2014.

Oppvekstsjef Kjell Roar Sæther har fått inn 16 søknader om barnehageplass til våren 2014, og estimerer at det kommer åtte i tillegg. Dermed er det behov for 24 nye barnehageplasser til våren.

Planen rådmannen foreslår for politikerne er å lage ni nye småbarnsplasser i ledige lokaler i Fillan barnehage, fra januar 2014 og frem til utbygging av ny barnehage sommeren 2014. Ved Barman oppvekstsenter foreslås det å opprette fire nye plasser i ledige lokaler. Og ved Strand oppvekstsenter foreslås det å utvide med en småbarnsavdeling med fire plasser fra april 2014.

Tar høyde for flere søknader

Men av erfaring kan det komme flere søknader frem mot jul.

- I fjor fikk vi inn åtte søknader etter oktober. Da må vi ta høyde for at det kan komme like mange i år, sier Sæther.

Om estimatet på ytterligere åtte søknader om barnehageplass slår til, foreslår oppvekstsjefen å flytte avdeling for store barn fra barnehagen til skolen – og etablere en småbarnsavdeling med ni plasser ved Strand oppvekstsenter.

Til sammen vil dette koste 1.280.000 kroner, som rådmannen ber politikerne ta inn i budsjettet i desember.

Vil vurdere dagens opptaksordning

Rådmannen ber også politikerne om å vurdere om dagens ordning med løpende opptak med rett til barnehageplass fra fylte ett år er bærekraftig i forhold til de økonomiske konsekvensene dette gir. Dersom kommunestyret ønsker å ende opptaksbestemmelser kan man se for seg i hovedsak 2 alternativer.

Alternativ 1 – Ett opptak:

Gjennomføre opptak i tråd med barnehagelovens bestemmelser med 1 hovedopptak i året med dagens kriteriedato for alder  satt til 1. september.

Alternativet innebærer at alle barn født etter 1. september høsten før opptaket i verste fall ikke får barnehageplass før året etter.

Alternativ 2 – To opptak:

Gjennomføre to opptak i året med et opptak pr. 15. august for barn født før 1. september, og et opptak pr. 1. januar for barn født før 1. januar.

Dette innebærer at barn født mellom 1. september og 1. januar kan få rett til barnehageplass fra 1. januar.

Med bakgrunn i dagens tall (høst 2013) vil dette omfatte ca. 15 barn med en merkostnad i forhold til alternativ 1 på ca. kr. 700 000,-.

Alternativet innebærer at alle barn født etter 1. januar året før opptaket i verste fall ikke får barnehageplass før kommende høst.

Med en søknadsfrist ca. 15. september for opptak nr. 2 kan eventuelle ekstrakostnader knyttet til opptaket tas inn i budsjettprosessen for kommende år, skriver oppvekstsjefen i saksfremlegget.