En mann er i Fosen tingrett dømt til fengselsstraff på grunn av grovt trygdebedrageri. Mannen innrømmet bedrageriet, men anket straffeutmålingen.

En utenlandsk mann, som nå er bosatt på Hitra, mistet arbeidet han hadde et annet sted i landet, og fikk etter dette utbetalt dagpenger. Senere fikk han jobben tilbake, men fortsatte å fylle ut meldekortene med opplysninger om at han ikke var i arbeid.

På denne måten fikk han utbetalt om lag 170.000 kroner som han ikke hadde krav på, noe han også erkjente i retten.

Siktede forklarte at han i denne perioden var i en vanskelig situasjon i forbindelse med et familiemedlems dødsfall i heimlandet. Dette sammen med problemer med arven førte til at han måtte dra heim flere ganger.

Retten la i skjerpende retning vekt på at dagpengeordningen er et velferdsgode som er basert på tillit. Siktede har over lengre tid utnyttet tilliten som ligger i systemet og urettmessig fått utbetalt et betydelig beløp.

I formildende retning ble det lagt vekt på at mannen har avgitt en uforbeholden tilståelse, og at han er i ferd med å tilbakebetale pengene til NAV.

Fosen tingrett fastsatte dommen til 40 dagers fengsel .

Domfelte anket over straffutmålingen. Han begrunnet anken med at en dom på ubetinget fengsel er for strengt, og at det heller burde vært idømt samfunnsstraff. Han opplyste at jobben han har i dag forutsetter politiattest og at han vil miste jobben dersom denne dommen blir stående.