Første byggetrinn til 680 millioner kroner inneholder flere delprosjekter som er allerede fullførte med fylkeskommunal finansiering (Ulvstubakken, Fenestunnelen, Brattstiåstunnelen).

* Ny vei og tunneler i Snilldal, medregnet Fossatunnelen og Snilldalstunnelen. Her skal det bygges to tunneler og ei bru for å erstatte dagens vei, som er bratt, har flere skarpe svinger og er utsatt for ras. Prosjektet er ventet å føre til en innkorting på om lag to kilometer.

* Ny vei utenom Krokstadøra med bru over Snilldalselva og Bergselva og med Åliatunnelen.