I mai 2014 la regjeringen fram sin kommuneproposisjon, og i juni ble samarbeidspartiene Høyre, Frp, Venstre og Krf enige om hvordan kommunereformen skal settes i verk.

Dette markerer startskuddet på den største moderniseringen av kommunene på 50 år, sa Frank Jensen, Høyres kommunalpolitiske talsmann under pressekonferansen de fire partiene holdt da.

I august 2014 kalte Fylkesmannen i Sør-Trøndelag inn alle fylkets ordførere og rådmenn til et seminar som markerte startskuddet for arbeidet med reformen i de sør-trønderske kommunene. Kommunene satte i gang utredning

1. februar i år skulle kommunene ha meldt inn sine retningsvalg: hvilke kommuner de vil utrede å slå seg sammen med. Både Hitra og Frøya meldte inn en rekke alternativer

1. juli 2015: kommunene skal ha redusert antall alternativer. Da skal det være snevret inn til to mulige konstellasjoner pluss det som kalles 0-alternativet: å fortsatt stå alene som egen kommune.

1. januar 2016: Kommunene skal ha utredet 0-alternativet: kan kommunen stå alene som egen kommune også etter kommunereformen?

Grensejusteringer skal også være utredet: er det aktuelt å splitte opp nåværende kommune? I Snillfjord er det f.eks ett innbyggerinitiativ i de ytre deler av kommunen som ønsker å vende seg mot Hitra/ øyregionen. Snillfjord må innen 1. januar ha utredet om dagens kommune skal splittes opp, og de ulike delene gå inn i forskjellige nye kommunesammensetninger.

1. juli 2016: Kommunene som har funnet ut at de skal slå seg sammen, skal gjøre likelydende vedtak (intensjonsavtaler)

* Sammenslåingene skal skje innen 2020

Vil kommunene bli tvunget til å slå seg sammen?

Stortingsflertallet har sagt at det skal helt spesielle forhold til om en kommune skal bli tvangssammenslått med en annen:

[d]ersom kommuner etter en helhetlig vurdering og etter å ha innhentet synspunkter fra sine innbyggere konkluderer med at sammenslåing ikke er aktuelt på det nåværende tidspunkt, er dette en konklusjon flertallet mener må respekteres. Unntak fra dette frivillighetsprinsippet vil likevel kunne være aktuelt i helt spesielle situasjoner der enkeltkommuner ikke må kunne stanse endringer som er hensiktsmessige ut fra regionale hensyn.