Av kirkelig virksomhet var det 44 bisettelser, fire urnenedsettelser, fire vielser og 38 dåpsseremonier på Hitra i fjor.

Det skriver Hitra kirkelige fellesråd i sin årsrapport for 2014.

Konfirmantkullet for 2013/14 var på 40. De fulgte vanlig konfirmantopplegg og var på leir på Søvasslia, siste helgen av januar 2014.

Det ble avholdt friluftsgudstjenester på Hakkbuan, Margrethes Minde, Hestneshula, Hestøya og Fugelåsen.

Administrasjonen

Administrasjonen besto av følgende stillinger på til sammen ca. 3,5 årsverk: Kantor 100% og 15 % organist oppdekket ved bruk av vikar, kirkeverge 100 %, sekretær 50 %, kirketjenere/renholdere 90, 22 %.

Utgifter

Utgifter til kirke og kirkegårder dekkes gjennom kommuneskatten og statlige overføringer til kommunen.

Hitra kirkene fikk et tilskudd på kr. 2.750.469 kroner, tillegg fikk de gjennom tjenesteytingsavtalen 635.000 kroner.

Kommunen har i 2014 bevilget 1,9 mill. i investeringsmidler.

Beløpet skal foruten drift og vedlikehold av syv kirker og tolv gravplasser samt administrasjon, betjene kapitalutgiftene på lånet - istandsetting av kirkebygg/kirkegårder (lånet er ferdig nedbetalt pr. juni 2014).

Kirkeforbedringer

I 2014 har man gjort en del forbedringer på og i kirkene på Hitra.

I 2013 ble det påbegynt et betydelig renoverings- og oppgraderingsarbeid på Nordbotn kirke. Prosjektet ble avsluttet i 2014 og da hadde blant annet alle vinduene blitt oppgradert, nye trapper bygd, parkeringsplassen hevet med 100 cm. og hele kirken blitt skrapt og malt.

Både Hitra og Sandstad kirke ble oppgradert og renovert i 2012 og 2013, så her er det kun fortløpende vedlikehold som er nødvendig.

23. februar 2014 ble det holdt festgudstjeneste, «Bønnedag for land og folk» i Dolm kirke, dette i anledning 200 års jubileet for grunnloven.

I 2012 ble partiet mellom port og inngangsdør til Dolm kirke hevet, slik at det ble lettere og komme frem for forflytningshemmede og i 2014 har Dolm kvinneforening finansiert utbedring av rampe og trapp inne i kirken.

Kvenvær kirke er etter de siste årenes oppussinger i god stand. Menighetsrådet har i 2014 på dugnad satt inn kjøkken i sakrestiet, samt skiftet teppe. Når det er både vind og regn, presser vinden inn tårnlukene slik at det kommer inn vann. Det jobbes nå med en løsning for å unngå dette.

Forsnes kapell blir lite brukt og det ble i 2014 ikke gjort noen forbedringer eller reparasjoner på kapellet. Det er startet arbeid med å grave ned ny kabel til flomlys på kirken.

Ingen utbedringer ble gjort på og ved Fillan kirke i 2014, men i desember gjorde kommunestyret vedtak på at det skulle gis investeringsmidler til å starte opp med oppgradering av Fillan kirke i 2015.

Flere av kirkene på Hitra har de senere år vært gjennom oppgraderinger, der i blant Hitra kirke.

Universell utforming

Tilgjengeligheten i alle kirkene jobbes det med fortløpende.

I 2014 har man fått på plass universiell utforming i Nordbotn kirke og Dolm kirke, mens i 2015-2016 vil også Fillan kirke få det.

Kvenvær kirke har en universell utforming som er tilfredsstillende, men på sikt kan det også være aktuelt å forbedre denne - og da mangler bare Forsnes kapell universell utforming.

Gravplasser

I tidsrommet 15. mai til 15. september er det sommervedlikehold på gravplassene, det er brukt både private og næringsdrivende til denne jobben. I 2015 vil en del av dette arbeidet bli overført til vaktmester i Hitra kirkelige fellesråd.

I 2014 har Hitra kirkelige fellesråd i samarbeid med driftsavdelingen i Hitra kommune jobbet med å registrere alle graver på nytt. Planen er at det på sikt skal lages digitale kart for alle gravplassene med GPS koordinater for alle graver.

Av kirkevirksomhet var det 44 bisettelser, fire urnenedsettelser, fire vielser og 38 dåpssermonier på Hitra i fjor. Dette bildet er fra en dåp i år.

Søndagsskole og diakoni

Svanhild Vang og Gudrun Ulveseth med hjelpere, driver søndagsskole i regi av Fillan menighetsråd i lokalene til Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter.

«Festarrangementet» i regi av diakoniutvalget er et populært trivselstiltak for eldre og psykisk utviklingshemmede. Arrangementet avholdes i Hitra borettslag/Fillan omsorgsboliger. De har 5-6 arrangementer per år og blir helt og holdent drevet av frivillige.

Diakon Jorun B. Foss har i løpet av 2014 hatt mange oppgaver: sang og lesestund på Blåfjell og Helsetunet, andakter, besøk i barnehager og på skoler.

Diakon Jorun sluttet på Hitra sommeren 2014, og konsentrerer seg nå helt og holdent om Frøya. Fra 1. januar 2015 ble det ansatt ny diakonarbeider i 100 % stilling på Hitra.

Andakter og hyggestunder

Prest, diakon og organist/kantor har andakter annenhver tirsdag-torsdag på Helsetunet, og diakonen og organist/kantor har vekselvis andakter og hyggestunder på Hitra borettslag/Fillan omsorgsboliger og Melandsjø

Omsorgssenter annenhver uke, og på Eldreboligene på Sandstad en gang i måneden sammen med Frivillighetssentralen.

Trosopplæring

Hitra kirkelige fellesråd har menighetspedagog i 25% stilling ansatt gjennom Orkdal prosti.

Menighetspedagogen har en utfordrende jobb med å tilrettelegge og delvis gjennomføre de tiltak som er beskrevet i trosopplæringsplanen for de fire menighetene på Hitra, da det på grunn av kapasitet ikke lar seg gjennomføre, står det i årsrapporten. Trosopplæringsplanen baserer seg også på en ganske stor andel frivillig arbeid for å få gjennomført tiltakene.

Hav & Himmel og nettside

Hitra har felles menighetsblad, Hav & Himmel, med Frøya. Det ble utgitt seks nummer i 2014 og redaktør for bladet har vært Kirkeverge Knut Freidar Reksen.

Hjemmesidene www.hitra.kirken.no har blitt en viktig kanal for informasjon og i 2014 har man aktivt prøvd å oppdatere hjemmesidene jevnlig.

Bispevisitas

Nidaros Biskop Tor Singsaas var i dagene 24. september – 28. september på visitas i øyregionen. Det var da 14 år siden siste bispevisitas på Frøya og 11 siden siste på Hitra.

Biskop Tor Singsaas på besøk i øyregionen.

Veien videre i 2015

Hele staben og alle frivillige som er med og jobber for at kirken på Hitra skal fungere best mulig, vil fortsette å gjøre en god jobb også i 2015, står det i rapporten.

"Det er fortsatt mange utfordringer å ta fatt på, men vi begynner nå å føle at en del «brikker i puslespillet» begynner å falle på plass. Med diakon på plass i 100 % fra 1. januar og nyansatt sokneprest på plass fra 15. februar så håper vi at den kontinuiteten vi har savnet vil være på plass i flere år fremover. Trekket med å ansette vaktmester fra 1. mai 2015 håper vi også vil gi alle et løft i forhold til et mer kontinuerlig vedlikehold på kirkene, gravplasser og tilhørende bygninger", avsluttes det i Hitra kirkelige fellesråds årsrapport, signert leder Ann-Bjørg Strøm og kirkeverge Knut Freidar Reksen.