En hitterværing i 40-årene måtte nylig stille i Fosen tingrett etter at han en vinterkveld i fjor kjørte bil – til tross for at han var påvirket av alkohol.

Analyse av blodprøvene etter kjøringen viste at siktede hadde en promille på 2,88.

Mannen avga i retten en uforbeholden tilståelse.

Retten viste til vegtrafikkloven der man ved promille over 1,2 som hovedregel skal straffes med ubetinget fengsel og bot.

Siktede hadde en høy promille under kjøringen. Mannen har imidlertid erkjent å ha et alkoholproblem, mye knyttet til sykdom og smerter.

Mannen ble i tingretten dømt til 30 dagers fengsel. Straffen ble gjort betinget under forutsetning av at domfelte gjennomfører program mot ruspåvirket kjøring. Han har selv ønsket å gjennomføre program et slikt program.

Hva angår botens størrelse, tilsier langvarig rettspraksis at denne skal settes til 1,5 ganger brutto månedslønn.

På denne bakgrunn kom retten til at påtalemyndighetens forlag på 75.000 kroner er passende størrelse på boten.

Det følger videre av vegtrafikkloven at ved en promille som overstiger 2 skal tapsperioden settes fra to til fem år. Retten konkluderte med i dette tilfellet med at passende tapsperiode er to år og seks måneder.

Siktede må avlegge full ny førerprøve dersom han ønsker å få nytt førerkort etter denne perioden.