Tre grunneiere har søkt om å få oppgradere en gammel traktorvei i dårlig standard.

Grunneierne vil bruke veien til å ta ut ved fra eiendommene sine, og forenkle adkomst til flere hytter.

De mener også at den kan brukes som turvei, som vil vær viktig for å legge til rette for fiske og friluftsaktiviteter i området. Det vil være mulighet for tilknytning til turveien som går til Blåskoghytta.

Veien vil gå fra Valen til østenden av Blåskogvatnet.

Det kreves dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, og plan- og bygningsloven fordi deler av veien blir liggende mindre enn 50 meter fra vannkanten.

Rådmannen er innstilt på å gi dispensasjon, så lenge det ikke sprenges eller gjøres store utfyllinger for å utbedre veien.

Saken skal først behandles av teknisk komite.