Saken som nylig var opp i Fosen tingrett gjaldt en anke over forliksrådets dom om lønn for utført arbeid og lønn i oppsigelsestiden samt motkrav om tilbakebetaling av påstått underslått beløp.

Det ble fra Hitra-bedriftens side hevdet at den tidligere arbeidstakeren ikke har noe lønnskrav  i det han før det påståtte underslaget hadde fått utbetalt 125.000 kroner i kontanter som lønn. Arbeidstakeren bestridet både det påståtte underslaget og at han har mottatt nevnte beløp.

Sprikende forklaringer

Arbeidstakeren drev forretningen mens eieren var bortreist i en lengre periode. Saken bærer preg av mange detaljer og sprikende forklaringer.  Driften ved bedriften synes å ha vært uryddig, uten gode rutiner og kontroll. Det synes også  som om ansatte har kommet og gått.

Eieren av bedriften hevdet at bruttoomsetningen i den perioden han var borte, var for liten i forhold til de varekjøp som var gjort.

Med utgangspunkt i framlagte bankutskrifter, mente tingretten det ikke var noen tvil om at omsetningen ikke var i samsvar med forventningene. Men retten mener dette ikke er tilstrekkelig til å konkludere med at det foreligger underslag.

Lite troverdig

Retten fant ved flere tilfeller bedriftseierens forklaringer lite troverdig. Blant annet hevdet han å ha skaffet penger ved å låne 60.000 kroner av en slektning som ble opplyst å være uføretrygdet. Retten stilte spørsmål ved at en uføretrygdet person kunne skaffe til veie et slikt beløp.

Bedriftseierens erstatningskrav mot arbeidstakeren var begrunnet med påstått underslag. Retten slo fast at det stilles skjerpet beviskrav, det vil si krav om en klar sannsynlighetsovervekt, når det påberopte ansvarsgrunnlaget er en straffbar handling. Bevisbyrden for dette ligger på arbeidsgiveren.

Retten fant ikke at det foreligger en slik klar sannsynlighetsovervekt i dette tilfellet.

Retten fant det også underlig at arbeidsgiveren skal ha betalt arbeidstakeren 125.000 kroner i skyldig lønn, bare en uke etter at han anmeldte arbeidstakeren for underslag.

Tingretten mente videre det var  påfallende at arbeidsgiveren først etter forliksrådets dom for arbeiddtakerens lønnskrav, fremmet krav om erstatning for underslag.

Mangler tilstrekkelig bevis

Når det gjelder det påståtte tyveriet fra kassen, sto påstand mot påstand. Retten la til grunn at det på dette tidspunkt var en stor konflikt mellom partene.

Arbeidstakeren har i andre sammenhenger fremstått som troverdig., og retten fant det derfor ikke tilstrekkelig sannsynliggjort at mannen har tatt pengene uten arbeidsgiverens tillatelse.

Retten la også til grunn at arbeidstakerens beregninger av antall timer og overtid ikke er bestridt, og at han således har krav på lønnen det var strid om. Det vises også til at bedriften ikke har tilstrekkelig bevis for at lønnen er utbetalt.

Arbeidstakren vant i tingretten

Dommen endte med at bedriften ved styrets leder må på belale vel 120.000 kroner til arbeidstakeren. I tillegg må bedriften betale den tidligere arbeiderens saksomkostninger på omlag 65.000 kroner.

Samtidig ble arbeidstakeren frifunnet fra beskydningen om underslag.