- Vi forholder oss til det som skjedde da kommunedelplanen ble vedtatt i sin tid, og fylkesmannen var svært streng på hvor det kunne tillates bebyggelse. Men vi forholder oss også til signaler fra kommunestyret om at vi ønsker aktivitet og tilflytting i øyrekka. Derfor valgte vi å si ja til to av de fire omsøkte tomter på Bogøya, sier Heidi Glørstad Nilsen (H), leder i forvaltningsutvalget i Frøya.

Hitra-Froya.no fortalte mandag om Torleif Skatvolds søknad om dispensasjon til å fradele fire boligtomter på Bogøya. Fylkesmannen har i sin uttalelse vist til meklingen i forbindelse med kommunedelplanen som ble vedtatt i 2006. Da ble det en enighet om at framtidig bebyggelse i Bogøyvær skal konsentreres inn mot sundet, og at yttersidene av Smaløya og Bogøya skal holdes fri for ny bebyggelse. Med bakgrunn i dette varsler fylkesmannen nå at de kan komme til å påklage vedtaket hvis kommunen gir dispensasjon til de omsøkte tomtene.

Det betyr at forvaltningsutvalgets vedtak om å gi dispensasjon til to tomter utenfor området avsatt til boliger, ikke kan ansees som endelig. Staten har gjennom fylkesmannen anledning til å overprøve kommunale vedtak i denne typen saker.

Det er tomt A og D på kartet som forvaltningsutvalget ønsker å gi tillatelse til.