Knapt tre måneder etter at dispensasjonen ble gitt, omkom den tredje dykkeren under arbeid fra M/S Strømøyvåg, mens han dykket etter kamskjell på Smøla. Ulykken skjedde 29.november i fjor.

Ulykkesbåten og de tre andre kamskjellbåtene som er organisert under selskapet Atlantic Discovery AS, har fått dispensasjon av Arbeidstilsynet fra å bruke line fra dykker til båt.

Dispensasjon på vilkår

”Forskrift om utførelse av arbeid” åpner for dispensasjon fra kravet om å bruke line, dersom bruk av line reduserer sikkerheten.

Dykkerne mener blant annet at det er vanskelig for båten å følge etter dykkeren når linen er festet i båten, og at det kan være fare for at linen setter seg fast i terrenget under vann, eller rykker dykkeren opp fra bunnen.

I stedet har de fått tillatelse til å bruke line fra dykkeren til en blåse i overflaten, som viser hvor dykkeren befinner seg, og som kan brukes til å dra dykkeren opp av vannet med i en nødsituasjon.

Det må søkes om dispensasjon hvert år, og den siste dispensasjonen ble gitt 12.september 2014, da Atlantic Discovery AS fikk en samlet tillatelse som gjelder for alle båtene, for dykking uten livline til båt.

Dispensasjonen har blitt gitt på visse vilkår, for å kompensere for den direkte kontakten med dykkeren en line til båten gir.

Blant annet innebærer det at dykkerne skal være så nær hverandre at de øyeblikkelig kan hjelpe hverandre i en nødsituasjon, og de skal ha uavbrutt radiokommunikasjon med en egen dykkerleder i båten.

Samtidig skal det være én reservedykker per dykker i vannet, som skal være utstyrt og plassert slik at han øyeblikkelig kan bistå dykkeren i en nødsituasjon.

Manglet dykkerleder og beredskapsdykkere

Tirsdag 02.desember gjennomførte Arbeidstilsynet tilsyn hos bedriften Atlantic Strømøyvåg DA, som eier båten.

Der kom det frem at det var fem mann om bord i båten den dagen. Det var bare èn beredskapsdykker om bord i båten, mens tre dykkere var i vannet samtidig. Det var ingen egen dykkerleder om bord. Båtførerens fungerte som dykkerleder, noe Arbeidstilsynet påpeker er et brudd på forskriften. Dykkerlederfunksjonen gikk på rundgang, men i følge Arbeidstilsynet var ingen om bord i båten kvalifisert til å være dykkerleder.

Det trådløse kommunikasjonsutstyret virket heller ikke som det skulle, slik at den som hadde ansvaret for å følge med dykkerne, ikke til enhver tid kunne høre at hver av dykkerne puster og snakker.

- Brudd på egne retningslinjer

I forrige uke skrev lokalavisa om Arbeidstilsynet avdekking av flere lovbrudd hos alle kamskjellbåtene tilknyttet Atlantic Discovery. Styreleder Morten Welde hadde da denne kommentaren til alle lovbruddene:

- Arbeidstilsynet har hatt tilsyn på båtene tidligere, der det ikke var noe å sette fingeren på. Men etter ulykken ble det gjort et grundigere tilsyn, der det ble funnet flere brudd på regelverket. Regelbruddene er noe vi ikke setter pris på. Jeg vil understreke at det også var brudd på våre egne retningslinjer. Arbeidstilsynet har sagt til oss at systemet er bra, men det handlet om etterlevelsen av det, sier Welde.

Båtene er kontraktsfestet til å levere kamskjell til Seashell AS, som igjen er største eier i Atlantic Discovery AS.

Hadde ikke kontakt med dykkeren

I politiavhørene som er gjennomført av Smøla lensmannskontor, er det avdekket at mannskapet om bord i båten ikke hadde kontakt med dykkeren da han fikk problemer. De reagerte først når de oppdaget at dykkeren hadde vært lenger under vann enn han skulle. Da de fikk ham om bord i båten var det for sent å redde livet.

Politiet etterforsker nå om det kan være straffbart at dykkeren ikke fikk øyeblikkelig hjelp.

Mandag 08.desember gjør Arbeidstilsynet vedtak om ”stans ved overhengende fare” for Atlantic Strømøyvåg.

- I forbindelse med tilsyn hos virksomheten den 2.12.2014 kom det fram at virksomheten har foretatt dykking uten at det er tilstrekkelig antall beredskapsdykkere ombord i båten. Mens man hadde 3 dykkere i sjøen var det bare 1 beredskapsdykker tilgjengelig sammen med båtfører ombord. I tillegg har man planlagt og foretatt dykking utelukkende på bakgrunn av bruk av dykkecomputer, og ikke i henhold til anerkjente dykke- og behandlingstabeller, skriver arbeidstilsynet som grunnlag for stansingsvedtaket.

I februar gjorde Arbeidstilsynet vedtak om pålegg, der Atlantic Strømøyvåg innen en gitt frist må dokumentere hvordan de skal etterkomme 14 brudd på arbeidsmiljøloven.