Undersøkelsen som er gjort i de oppdrettsintensive områdene Hardangerfjorden og Boknafjorden, viser at konsentrasjonen av næringssalt er innenfor grensene for god til meget god staus, etter kriterier fastsatt av klima og forurensingsdirektoratet(Klif).

Både i Hardanger- og Boknafjorden er det stor vannutskiftning. Vannutskiftingen skyldes tidevann og tetthetsdreven strøm, og bidrar til stor transport av næringsstoffer inn og ut av fjordsystemene. Det er ikke funnet målbare endringer i næringssaltkonsentrasjonene hverken i vinterhalvåret eller sommerhalvåret i de to fjordene, og bidraget fra dagens matfiskproduksjon synes for små til å forårsake overgjødsling. Ekspertgruppen har vurdert tilgjengelige data fra de to fjordene og ikke funnet noen tegn på økning i planteplanktonbiomassen. Overgjødsling defineres som en økning i planteplanktonbiomasse på 50 % (OSPAR), skriver Havforskningsinstituttet på sine hjemmesider.  Ekspertgruppen har bestått av forskere fra Universitetet i Bergen, Norsk institutt for vannforskning, Havforskningsinstituttet, NTNU, og Universtetet i Oslo.

Fiskeri og havbruksnæringen er glade for den oppløftende rapporten.

- Det er en hyggelig rapport å lese og ikke minst viktig.  Fiskeri og havbruknæringens landsforening(FHL) har som miljøpolitisk målsetting at vår sjømatproduksjon skal være bærekraftig, sier miljødirektør Aina Valland i FHL i en pressemelding.

Selv om lokale effekter ikke kan utelukkes viser målingene at verdiene ligger langt innenfor det man vil karakterisere som meget god vannkvalitet i de alle fleste tilfeller. I følge rapporten er mye av forklaringen på dette den enorme utskiftingen av vannmasser i fjordsystemene.

- Vannmassene bidrar til en meget stor transport av næringssalter. Bidraget fra matfiskproduksjon er for små til å forårsake eutrofiering, i følge ekspertgruppen. Norskekysten er med andre ord som skapt for sjømatproduksjon, sier Valland.

Et av punktene i miljørapporten påpeker negative effekter lokalt dersom ikke lokalitetene er godt nok egnet.

- Det viser at myndighetene må legge til rette for at næringsaktørene får tilgang til lokaliteter som er godt egnet. Det tas i dag jevnlig prøver fra bunnforholdene. De viser svært gode resultater. Vi ønsker en god dialog med miljømyndighetene for at overvåkningen skal bli mest mulig hensiktsmessig, kommenterer Aina Valland.