Det var i fjor ungdommen ble innkalt til førstegangstjeneste. Mottaket av innkallingen bekreftet han i et svarbrev til Forsvaret.

Men da førstegangstjenesten skulle ta til,  dukket han ikke opp som avtalt. Vernepliktsverket forsøkte derfor å ta telefonisk kontakt, men henvendelsen ble ikke besvart.

Frøyværingen forklarte i tingretten at at han omtrent samtidig som han besvarte innkallingen, sendte søknad om fritak for militærtjeneste. Søknaden ble bl.a. begrunnet med familiesituasjonen samt at han hadde skaffet seg fast arbeid.

Han forklarte at han ventet på svar på søknaden, og ikke tenkte mer over at han skulle møte slik det gikk fram av innkallingen. Han ble derfor overrasket da han ble innkalt til politiavhør.

I retten ble det fastslått at søknaden ikke var kommet fram til Forsvaret. Et familiemedlem har imidlertid i sin vitneforklaring hevdet at hun hjalp tiltalte med søknaden og postla denne.

Retten la tilgrunn at søknaden ble sendt Forsvaret,men at den ikke kom fram. Samtidig poengterte retten at så lenge tiltalte verken hadde skriftlig eller muntlig fått utsatt førstegangstjenesten, hadde han plikt til å møte på oppsatt tjenestested tilfastsatt tid.

I denne saken har ikke tiltalte hatt grunnlag for å tro at han hadde fått innvilget sin søknad om fritak. Det ble derfor lagt ned påstand om 14 dagers betinget fengsel.

I tillegg må tiltalte betale 2.000 kroner i saksomkostninger.