Kommunebudsjett

Etter to dagers budsjettforhandlinger i Frøya formannskap er det vedtatt en innstilling som ikke fraviker mye fra rådmannens opprinnelige forslag. Som lokalavisa har fortalt tidligere kan kommunen for neste år øke sin driftsramme med ti millioner kroner.

- En luksus-situasjon, omtalte Arvid Hammernes (V) dette som før de politiske drøftingene kom i gang.

I rådmannens forslag økes kommunens årsverk med nærmere ti fullstillinger, og forenklet sett kommer alle disse innen oppvekst. På grunn av at det interkommunale samarbeidet med Hitra innen helse og omsorg er opphørt, skjer det endringer med oppbemanning i noen tjenester og nedbemanning i andre.

Ny barnehage-avdeling

Alle skolene, bortsett fra Mausund, får økt sine årsverksrammer. Innen barnehage skjer økningen hovedsaklig på Nordskag oppvekstsenter, der det opprettes en ny barnehageavdeling.

Totalt lå det i rådmannens forslag en økning av årsverkene i oppvekst på 10,4 stillinger.

I innstillinga fra formannskapet (Arbeiderpartiets forslag) er dette redusert med ett årsverk, til 9,4, noe som betyr at Sistranda skole får tilført seks stillinger, og ikke syv, som rådmannen foreslo.

- Vi har befolkningsøkning, og det spesielle er at den innvandringen vi har er arbeidsinnvandrere som går rett i jobb og blir skattebetalere, sier ordfører Berit Flåmo.

Svært mange arbeidsinnvandrere har de siste årene etablert seg med familie på Frøya. På Nordskaget er 25 av 32 barn i barnehagen av utenlandsk opprinnelse. Arbeiderpartiet foreslo først at man skulle øke bemanningen på Nordskaget ytterligere med en stilling for å håntere det store antallet fremmedspråklige, og i stedet redusere økningen på Sistranda. Men etter å ha fått tilbakemelding om at det ikke var behov for det, valgte de å redusere totalen nye stillinger med en.

- Økningen som kommer i oppvekstsektoren speiler den tilflyttingen og befolkningsveksten vi har. Vi setter inn stillingene der det sies at det er behov for dem, sier Berit Flåmo.

- Må være forsiktige

Det politiske flertallet legger dermed fram en budjettinnstilling som er noe mindre ekspansiv enn rådmannens.

- Det er to grunner til at vi må være forsiktige. Det ene er at vi vet at det vil komme nye og store oppgaver i framtida. Det andre er at vi må ta høyde for at de økonomiske forutsetningene kan endre seg. Akkurat nå har vi befolkningsvekst og høy skatteinngang, men vi må være forsiktige med å bygge opp noe som vi ikke kan forsvare senere, sier ordføreren.

Ingen asfalt

Flertallet tok også bort noen av de foreslåtte investeringene. Blant annet tok de bort asfaltering av den kommunale veien til Fillingsneset, og rehabilitering av Sula og Froan kapell.

Opposisjonen i formannskapet gikk heller ikke inn for noen store endringer på rådmannens forslag. Men de to gruppene i formannskapet ble ikke enige om et omforent budsjettforslag. Fellesborgelig gruppe ville blant annet øke bevilgningene til drift av kirka.

Sanere kirkebygg?

Martin Nilsen tok opp situasjonen med kirkene tidlig i diskusjonen, og mente det var på tide at man bestemte seg for hva man vil med kirkebyggene i kommunen. Han nevnte spesielt Froan kapell på Sauøya.

- Hvis vi skal ta vare på alle kirkebyggene, så vil det koste mye. Vi må bestemme oss for om vi skal ta de kostnadene. Hvis ikke må vi sanere, sa Martin Nilsen.

Kommunebudsjettet legges nå ut på høring, og vedtas av kommunestyret i desembermøtet.

951 64 597 Trond.Hammervik@hitra-froya.no

Både opposijonen (ved Arvid Hammernes) og posisjonen, (ved ordfører Berit Flåmo) ville gjøre endringer på rådmannens forslag til budsjett.