Frøya kommune skal bygge ut Nordskag oppvekstsenter, og jobber etter en plan om at bygget skal stå ferdig til nyttår 2016. Skoledelen skal utvides til å ha plass til 70 elever, og barnehagen skal utvides med 250 kvadratmeter.

Kommunetyret godtok i dag enstemmig det framlagte forprosjektet

53,5 millioner kroner

Da forprosjektet ble lagt fram for plangruppa i slutten av mai, var det med et kostnadsestimat som viste en kostnad på totalt ca. 52,5 millioner kroner. Erfaringstall fra Nabeita oppvekstsenter er lagt til grunn. Plangruppa ba om at også innredning og utstyr til 1 million kroner ble lagt inn, dermed er totaltsummen på ca. 53,5 millioner kroner. Pengene er avsatt i 2012 (5 mill.), 2013 (5 mill) og i 2014 (43,7 mill) .

- Det er først etter tilbudsfasen at mer kunnskap om kostnader vil foreligge, skriver rådmannen i sin utredning.

Når det gjelder framdriftsplan, er det lagt opp til detaljprosjektering i juni, juli og deler av august, utlysning og tilbudsperiode i august og september, byggeperiode med start i midten av oktober og ferdigstillelse i midten av oktober 2015. Innflytting er satt til begynnelsen av desember 2015.

Et bygg med hjerte

Link Arkitektur har forprosjektet, og har underveis gjort store endringer i forhold til de opprinnelige skissene. I stedet for at det bygges ut nye fløyer både på øst- og vestsiden av dagens bygg, foreslår de å i stedet kle igjen det åpne atriumet til skolen. Dette betyr at oppvekstsenteret mister mye av sitt nåværende uteareal, men arkitektene og byggekomiteen mener dette gir mange andre fordeler.

Blant annet unngår man gjennomgangstrafikken man i dag har gjennom klasserom (skolen mangler idag vanlige korridorer).

Man får et hjerte i bygget som kan brukes til framvisninger og skoleavslutninger og bruk utenfor skoletid, og man får løst fuktproblematikk ved at dagens yttervegger blir innervegger. Totalt sett mener arkitektene at en slik løsning ikke vil bli dyrere enn utbygging etter de gamle skissene, og at det i beste fall kan bli billigere.

De nye skissene ble presentert i siste formannskapsmøte, uten at noen politikere hadde innvendinger mot de nye planene, og det hadde de heller ikke i dag, i kommunens øverste organ.

Bygget slik det er i dag