Eskil Bekken har søkt om dispensasjon fra strandsoneloven og kommunedelplanen for å bygge en sjønær bolig på Dyrvik.

Forvaltningsutvalget i Frøya sier ja til dispensasjon, og mener bygging av bolig på den aktuelle tomta ikke tilsidesetter formålene bak plan- og strandsonelovgivningen.

Adminstrasjonen hadde innstilt på å si nei til dispensasjon, og vedtaket må til fylkesmannen, som har myndighet til å overprøve kommunens vedtak.