Engangsstøtten fra staten til dekning av engangskostnader ved kommunesammenslåinga vil bli 20 millioner kroner. Av dette er 10 millioner kroner Snillfjords andel inn i de nye kommunene. Snillfjords 10 millioner-pott vil bli delt forholdsmessig etter antall innbyggere som går inn i en ny kommune.

I tillegg vil den nye kommunen få reformstøtte på fem millioner kroner.

Dette går fram av oversikten rådmannen i Hitra har laget som grunnlag for vedtaket kommunestyret nylig gjorde, om å anbefale intensjonsavtalen der Hitra og Snillfjord kommuner slår seg sammen. Snillfjord kommune har som kjent forhandlinger i "tre retninger" og det er derfor uklart om og i så fall hvilken størrelse av Snillfjord som vil bli en del av nye Hitra kommune. Men denne eventuelle oppdelinga vil få betydning for hvilken andel reform-støtte som tilfaller nye Hitra kommune.

Tilskudd i 15 år

Etter at Frøya kommune trakk seg fra videre forhandlinger, har Hitra og Snillfjord fortsatt forhandlingene. Som lokalavisa tidligere har skrevet, har Hitra vedtatt intensjonsavtalen som legger føringer for innholdet i en sammenslåing. Her går det fram at kommunesenteret skal ligge i Fillan og at navnet blir Hitra.

En engangsstøtte skal gå til dekning av engangskostnader ved kommunesammenslåingen, og den nye kommunen får som nevnt reformstøtte på fem millioner kroner.

- Inndelingstilskuddet sikrer at kommuner som slår seg sammen til en ny kommune i reformperioden beholder tilskudd som om den fortsatt er to kommuner i 15 år etter sammenslåingen. Deretter trappes inndelingstilskuddet ned over 5 år. I dette ligger det et små kommunetilskudd på kr 5.475.000 som Snillfjord kommune vil opprettholde i 15 år og deretter 5 års nedtrapping. Dette utgjør kr 87.600.000 fordelt på det antall kommuner som deler Snillfjord, enten etter antall innbyggere eller en annen omforent fordelingsnøkkel, forklarer Hitra-rådmannen.

Fordeling av eiendommer, ansatte og plikter

I tillegg til deling av støtte, må den nye kommunen også bli enig om fordeling av eiendommer, ansatte og plikter. Dette vil spesielt gjelde i Snillfjord, som jo kan ligge an til å bli delt i flere deler, der ytterste del går mot Hitra.

- Kommunene kan basere seg på en forholdsmessig fordeling ut fra f.eks. tidligere arbeidssted og dens beliggenhet i den nye kommunen, geografisk område (bosted til ansatt), eller en prosentvis avtale. Deling av kommuner følger av inndelingsloven § 20. Forvaltningseiendommer fordeles på samme måte som ved grensejusteringer § 19.1, det vil si ut fra områder som i svært stor grad tjener ett område, skriver rådmannen.

Annen eiendom og plikter blir fordelt mellom kommuner områdene blir lagt til.

Hvis det er mulig skal oppgjøret gjøres på følgende måte, ifølge rådmannen:

– Fast eiendom blir lagt til den kommunen som må regnes som mest rettkommen til den ut fra folketall og innbyggernes sine behov og plassering av eiendommer.

– Gjeld blir fordelt i forhold til omsetningsverdi til de verdier som blir overtatt.

– Andre tilgodehavender og plikter blir overtatt av den kommunen som etter forholdene blir regnet som nærmest til å overta de.

– Anlegg med rettigheter og plikter som det etter deling ikke er rimelig at noen enkelt kommune tar over, kan tilbys å bli brukt i felleskap mellom kommunene.

– Dersom noen av kommunene ved fordeling av rettigheter og plikter tar over mer eller mindre enn det som følger av forholdstallet, skal det jevnes ut med penger.