- Tillatelsene er en anerkjennelse til det betydelige arbeid både egne medarbeidere og eksterne kompetansemiljøer har nedlagt de siste fire årene for å utvikle et helt nytt utstyrskonsept med sikte på å introdusere en ny industristandard i havbruksnæringen, skriver konsernesjef Leif Inge Nordhammer i en pressemelding.

- Kommer hele næringen til gode

Han sier resten av næringen også vil dra nytte av den nye teknologien.

- Etter at et tilstrekkelig antall utviklingstillatelser nå er gitt, vil produksjonen av den fullskala havmerdpiloten og det avanserte utstyret denne krever, bli igangsatt i løpet av kort tid. Vårt mål er å kunne foreta første utsett av fisk i havmerden i løpet av sommeren 2017. Dette vil ikke bli noen parademarsj, men med et stort potensial for hele næringen dersom utviklingsprosjektet lykkes. I tildelingsbrevet gis det klare anvisninger på hvordan kunnskapen fra prosjektet fra første dag skal deles slik at den kommer hele næringen til gode, som forutsatt i forskriften.

Viktig for Norge og verden

- Det har vært en åpen, positiv og konstruktiv dialog med direktoratet som ledd i behandlingen av vår søknad. Tildelingen bekrefter at den nye ordningen med utviklingstillatelser i havbruk har de egenskaper som er nødvendig for å stimulere norsk havbruksnæring til å satse på kostbar innovasjon og teknologisk utvikling for økt bærekraft i et helt annet omfang enn tidligere.  Både Regjering og Storting har gjennom denne ordningen skapt et effektivt redskap for å styrke en viktig vekstnæring for Norge - og for verden, mener Nordhammer.

Høy terskel

- Utviklingstillatelsene er gitt for en periode på 7 år, men kan konverteres til ordinære tillatelser før den tid dersom de mål og kriterier som er fastsatt for tillatelsene er oppfylt før den tid. Etter forslag fra Ocean Farming og gjennom dialog med direktoratet er det fastsatt endelige målkriterier og milepælrapporteringer. Disse er fastsatt av direktoratet, og fremgår av tildelingsbrevet. I tildelingsbrevet legges det ikke skjul på at terskelen for å bli tildelt utviklingstillatelser som forventet er svært høy. Det fremgår også klart av forskriften og retningslinjene til denne. I en detaljert gjennomgang av tildelingskriteriene målt opp imot vår søknad, konkluderer direktoratet med at alle tildelingskriteriene er oppfylt, skriver Nordhammer.

· Ved å bruke velprøvde designprinsipper fra oljenæringen, kombinert med inngående kunnskap om havbruk, har Ocean Farming utviklet en helt ny type akvakulturanlegg som oppfyller kravet om betydelig innovasjon.

· Ved å investere 690 millioner kroner i et fullskala pilotprosjektet anses også kravet om betydelige investeringer som oppfylt.

· Prosjektet kan representere et viktig bidrag til å løse arealutfordringene som næringen står overfor.

· Risikoen for rømming anses som lav dersom uttesting blir vellykket som forutsatt, og havmerden vil dermed også kunne representere et bidrag til å løse en viktig miljøutfordring, i følge Salmar.