I helga avholder Pensjonistpartiet landsmøte på Gardermoen. Hitra Pensjonistparti vil her være representert ved Per Ervik og Synnøve Hanssen.

Sør-Trøndelag Pensjonistpartiet har vært aktive i forkant av landsmøtet, og fremmer hele 11 resolusjoner.

- Vi kommer til holde sterk fokus på pensjonsreformen som i dag er en urettferdig ordning for mange av landets pensjonister. Underreguleringen av pensjonen med 0,75 prosent er et direkte tyveri fra pensjonistene her i Norge, mener er Per Ervik, leder i Hitra Pensjonistparti.

En av resolusjonene tar for seg rekrutteringskvoter på fisk. Her heter det at landsmøtet i Pensjonistpartiet vil sette inn positive virkemidler for å få flere unge til å satse på fiskeriyrket.

- Det må nå satses på å profilere fiskerinæringen som en næring det er attraktivt å satse på. Vi ønsker rekrutteringskvoter på for eksempel torsk til ungdom som vil begynne med fiske, foreslår Sør-Trøndelag Pensjonistparti, som mener det bør vurderes om kommunene kan få tildelinger av kvotene som de kan bruke til utlån til ungdom. På den måten unngår man at kvotene blir solgt videre.

Fylkesveiene

Da staten overførte riksveiene til fylkene var det mange riksveier som var totalt nedslitte.

- Dette har ført til et stort etterslep på vedlikehold som ikke blir utført av vei-eier fylkeskommunen. Vi ber derfor om at deler av beløpet som årlig blir overført fra staten til fylkene skal øremerkes til opprusting og asfaltering av fylkesveiene, foreslår sørtrønderne på landsmøtet sitt forslag til uttalelse.

Et aktivt arbeidsliv

En tredje resolusjon fremmer forslag om skatteletter på fysisk aktiviteter betalt av arbeidsgivere.

I forslaget til uttalelse heter det:

- I forhold til den nasjonale oppfølgingen om reduksjon av ikke-smittsomme sykdommer anbefaler Landsmøtet i Pensjonistpartiet å legge til rette for et aktivt arbeidsliv og fjerne skatt og avgift på fysisk aktivitet betalt av arbeidsgiver.

- Verdens helseorganisasjon WHO jobber for å bedre helsetilstanden til verdens befolkning og det bør derfor legges vekt på fysisk aktivitet også her i landet gjennom gode ordninger.

Dagens skatteregler oppleves som et hinder for arbeidsgivere som ønsker å tilrettelegge for økt fysisk aktivitet for ansatte.

- Øvrige skattetiltak bør også vurderes, som fratrekk på skatten for dokumenterte utgifter til fysisk aktivitet, på lik linje som med fagforeningskontingenten.

Dette vil være kostnadseffektivt fordi det sannsynligvis gir økt produktivitet og effektivitet mens man er på jobb, og lavere risiko for sykefravær.

Borgerlønn

Sør-Trøndelag Pensjonistparti foreslår også innføring av borgerlønn.

- Fattigdom burde ha vært avskaffet i Norge og borgerlønn kan være løsningen. Det burde etter vår mening derfor være en mulighet til å få igjennom en borgerlønn som en garantert minsteinntekt for mennesker som av ulike årsaker faller utenom det ordinære arbeidsliv og dermed ikke kan forsørge seg selv.

- Garantien skal gjelde for mennesker som av ulike årsaker faller utenom det ordinære arbeidsliv og dermed ikke kan forsørge seg selv. Samtidig må en ordning med borgerlønn ikke føre til passivisering og hindre aktivt jobbsøking for mottakerne, foreslår Pensjonistpartiet i Sør-Trøndelag.