HF Lars Otto Eide/Cecilia Brurok

Torsdag vedtok Hitra kommunestyre retningsvalg for kommunesammenslåing, der det ble flertall for å prioritere utredning av kommunesammenslåing med basis i Hitra, Frøya, Snillfjord og Hemne. Disse vil avklare og eventuelt utrede mulighet for sammenslåing med Aure, Smøla og Halsa (også kalt Kystkommune-alternativet). Eller Ørland og Bjugn. Eller en kombinasjon av de nevnte kommunene.

Leder for arbeidsutvalget, ordfører Ole L. Haugen innledet debatten før avstemningen.

- Prosessen har pågått siden 26. august, og her flørtes det på kryss og tvers, sa Haugen.

- Hvis vi må bli større, finner vi det viktigst å søke en kommunesammenslåing som gjør samfunnet vårt mer attraktivt og mindre sårbart i forhold til bo- og arbeidsmarked.

Samferdsel og infrastruktur, var også viktige momenter som ordføreren nevnte.

Nye møter

Så langt har vært to møter i forhold til Kystkommune-alternativet. Her skal kommunene møtes igjen i løpet av mars.

Det har vært ett møte mellom basiskommunene - og Orkdal. Orkdal har kvittert ut Hitra så langt, men Ole L. Haugen føler likevel at avklaringen henger litt i lufta enda.

Ordførerne på Fosen har gitt uttrykk for at de er interesserte i å snakke nærmere med Hitra.

Denne uka har Fylkesmannen i Sør Trøndelag kalt inn alle formannskap i Sør Trøndelag til et nytt møte i Trondheim. Hitra, Frøya, Snillfjord og Hemne benytter samtidig anledningen til å snakke videre om kommunesammenslåing.

Kulturanalyse

Astrid Mortensvik(Ap) fortalte forsamlingen at hun hadde vært på Oppdal angående kommunereformen. Der var det en professor fra universitetet Berkeley, som mente at kulturanalyse er x-faktoren for å lykkes. - Med kulturanalyse får man et diskusjonsgrunnlag på hvor like eller ulike kommunene er. Det mener jeg det er verdt å bruke tid og ressurser på, sa Mortensvik.

Dag Willmann(H) mente Mortensviks forslag om kulturanalyse var en god idé.

- Fylkesmannen kan begynne å jobbe med kulturanalysen allerede nå, for den kommer man til å få bruk for underveis. Da ser man hvilken organisasjonskultur de andre kommunene vil ha i fremtiden. Blir det full mismatch her, så kan det bli utfordrende å gjennomføre kommunesammenslåing med dem det måtte gjelde, mente Willmann.

Stor eller liten?

Torfinn Stub (uavhengig) mente Aure var naturlig å ha med i forhold til samferdsel.

- Aure er like naturlig basis som Hemne og uten Aure så tror jeg det blir vanskelig å inkludere Hemne.

Han spør om Basis-alternativet kan utvides med Aure og eventuelt hvorfor ikke.

- Her har Aure vært uklare. De har ikke vært nok ”frempå stolen”, supplerte Ole L. Haugen.

Audun Liland(V) vil først og fremst se til de nærmeste naboene.

- Venstre på Hitra og Frøya snakker sammen og har et sammenfallende syn. Vi ser ikke for oss en storkommune, men ønsker en sammenslåing mellom Hitra, Frøya og deler av Snillfjord. Her har vi felles historie og kultur.

Per Ervik(PP) tenker enda mindre.

- Brukeren må være i fokus. Gjør vi det her for brukeren? Skal kommunereformen gjøre det enklere for oss? Det tror ikke jeg noe på. Se på NAV - reformen, hva har den oppnådd for brukeren? Det er greit å være lykkelig som liten, mente Ervik.

Tore Knut Meland(H) tenkte riktig stort.

- Vi må se framover, både 10, 20 og 50 år frem i tid. Vi må gjøre oss til en sterk havregion og da må vi ha mange flere med oss. At man ser mot Fosen og sørover mot Møre er riktig tenkt nå i dag, mente Meland.

Johan Harald Lervåg (PP) ville ha svar på hva det er staten skal bidra med og hvilke oppgaver skal flyttes over til kommunene.

- Vi har holdt på i mange år med IKS og samarbeid om tjenester. Det styres i stor grad av ikke folkevalgte organer. Det er et stort demokratisk problem. Men det betyr ikke nødvendigvis at jo flere kommuner vi er, jo mer demokrati blir det, mente Dag Willmann(H).

- Etterlyser ferga

- Jeg mener vi må få til en sjøkommune, inkludert Aure, Halsa og Smøla. Vi er oppdrettskommuner og i samme båt. Men da må vi ha en forbindelse over fjorden. Derfor etterlyser jeg ferga som vi er lovet for mange år tilbake. Da hadde situasjonen for samarbeid blitt en helt annen. Det er rart om vi ikke skal samarbeide med Aure og Hemne, som vi har hatt et enestående godt samarbeid med i forbindelse med Tjeldbergodden, mente Otto J. Lien(PP).

- Jeg vet at det går an å være lykkelig som liten. Men jeg synes det er spennende med kommunesammenslåing. Jeg er ikke overbevist om at vi skal bli fryktelig stor, men heller ikke stå alene. Jeg følger Otto om sammenslåing med Aure. Jeg vil jobbe aktivt for å få dem med. Spesielt med tanke på samferdsel over leia. Da kan vi få dem med i å øve mer press på fergeforbindelsen. Og en rådgivende folkeavstemning mener jeg er en selvfølge før vi gjør et vedtak, sa Olav Athammer(SV).

Fra flere hold ble gitt uttrykk for at arbeidsutvalget har gjort en god jobb så langt.

- Hele innstillingen er så god og presis som det går an på nåværende tidspunkt, sa Torfinn Stub.

- Det har vært en flott og saklig debatt. Jeg håper vi klarer å holde det på det nivået fremover, mente ordfører Ole Haugen.

Arbeidsutvalgets og rådmannens innstilling ble i all hovedsak vedtatt, men med et par mindre endringer.

Lokaldemokrati og folkeavstemning

Etter forslag fra Astrid Mortensvik(Ap) ble formuleringen "Hitra kommunestyre finner det aller viktigst å søke en kommunesammenslåing som gjør oss til en del av et mer attraktivt og mindre sårbart bo- og arbeidsmarked" forandret til:

"Hitra kommunestyre finner det aller viktigst å søke enkommunesammenslåing som ivaretar lokaldemokratiets virkemåte, og som gjør oss til en del av et mer attraktivt og mindre sårbart bo- og arbeidsmarked."

- For meg er lokaldemokratiet det aller viktigst å ivareta, mente Astrid Mortensvik, og fikk endringen vedtatt med 12 mot 11 stemmer.

Etter forslag fra Ellen Aanes Draagen(Sp) ble folkeavstemning lagt til som et av de behovene fylkesmannen kan bidra med å legge til rette for. Det ble vedtatt med 12 mot 11 stemmer.

Her er hele vedtaket:

1. Hitra kommunestyre finner det ekstra vanskelig å definere retningsvalg og eventuell kommunesammenslåing som følge av mangelfull avklaring fra staten. Dette gjelder særlig ift det framtidige regionnivå og oppgavefordeling. Dersom nye og flere oppgaver skal bli en realitet, så er det stort sett bare staten som kan avgi og desentralisere de såkalte nye og flere oppgavene. Det må dermed forventes at det kommer nærmere avklaring på dette fra regjering og storting, før det kan forventes at kommunene evner å gjøre gode nok vurderinger og valg knyttet til en framtidig kommunestruktur.

2. Ut fra de foreliggende krav til utredning, opplysninger og tilgjengelige analyser og materiale, og dersom prosessen videre avklarer at Hitra kommune trenger å bli større, så finner Hitra kommunestyre det aller viktigst å søke en kommunesammenslåing som ivaretar lokaldemokratiets virkemåte, og som gjør oss til en del av et mer attraktivt og mindre sårbart bo- og arbeidsmarked. Dette forutsetter, for vår del, at sentrale myndigheter bidrar til å etablere samferdselstilbud som gir muligheter for dagpendling og infrastruktur som gir langt bedre bredbånds- og mobildekning enn i dag. En slik forutsetning legges da også til grunn for de alternative retningsvalg som framgår nedenfor i pkt. 3.

Retningsvalgene i pkt. 3 er også reflektert i en påregnet utvidelse av Sør-Trøndelag fylke til et «Stor-Trøndelag». For Hitra kommune er det ønskelig at dette også vil innbefatte store deler av NordMøre.

3. Hitra kommunestyre vil prioritere å utrede en kommunesammenslåing med basis i kommunene Hitra, Frøya, Snillfjord og Hemne. Sammen med disse kommunene vil vi også avklare og eventuelt utrede muligheten for sammenslåing med:

e. Kommuner på Nordmøre, h.h.v. Aure, Smøla og Halsa f. Kommuner på Fosen, h.h.v. Ørland og Bjugn g. En kombinasjon av pkt. a og b h. Orkdal

4. Hitra kommune ser behov for å utrede konsekvenser for alle tjenesteområder, næringsutvikling, samferdsel, infrastruktur og demokrati. Vi ønsker et best mulig faktagrunnlag for de prosesser vi eventuelt setter i gang. Utredninger bør i størst mulig utstrekning gjennomføres felles for de kommunene som har besluttet å vurdere sammenslåing med hverandre. Kommunen har stort behov for kunnskap om fremtidig regionalt nivå, oppgavefordeling og fremtidige inntektsmodeller.

5. Hitra kommune vil legge opp til en informert innbyggerdialog etter hvert som man får mere kunnskap om betydningen av en eventuell sammenslåing. Videre dialog med nabokommuner avhenger av de enkelte kommunenes egne valg. Det er viktig å gå inn i dialog som en prioritert partner, med gode følelser for eventuelt samarbeid.

6. Hitra kommunestyre ser pr. i dag ikke hva eventuelt behov for bistand fra Fylkesmannen og KS skulle være, bortsett fra at man kan delta i og legge til rette for gode innbyggerdialoger, -undersøkelser og folkeavstemning. Ut over det ønsker man å bli holdt løpende orientert om nye utredninger som belyser forskjellige aspekter av saken.

7. Det er ikke aktuelt for Hitra kommune å ha kommunestyrevedtak om sammenslåing i 2015.

8. Arbeidsgruppa videreføres og suppleres med 1 representant fra de tillitsvalgte.