Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) mener at Hitra kommune har brutt en forskrift da de avviste Ruta Entreprenør AS under anbudsprosessen til bygging av ny barnehage i Fillan. Som tidligere omtalt, har Ruta Entreprenør AS klaget inn kommunen da Stjern Entreprenør AS ble valgt som entreprenør. Barnehagen er under bygging og skal stå ferdig i høst.

- Ved uriktige avvisninger vil det etter omstendighetene kunne være grunnlag for erstatning. Avhengig av de konkrete omstendighetene vil det kunne være grunnlag for et krav fra leverandøren for å få erstattet utgiftene ved å delta i konkurransen, eller for fortjenesten leverandøren ville hatt dersom leverandøren hadde fått kontrakten, sier seniorrådgiver Jonn Sannes Ramsvik i KOFA til lokalavisa Hitra-Frøya.

- Vi burde fått oppdraget

- Vi mener at vårt tilbud ville gitt høyeste score dersom det hadde blitt evaluert, og at vi således burde blitt tildelt oppdraget, skrev Ruta Entreprenør i klagen.

Det er spørsmål om firmaet oppfylte alle kvalifikasjonskriteriene som er bakgrunn for klagen. Ruta Entreprenør mener selskapet oppfylte kriteriene og ikke hadde behov for å støtte seg på andre leverandører for å bli kvalifisert.

Mens kommunen både da og nå er uenige i både klagegrunnlaget og konklusjonen fra KOFA.

- Oppfylte ikke kriteriene

- Innklagede har ikke brutt regelverket ved å avvise klager fra konkurransen. Det forelå en plikt til å avvise klager i henhold til forskriften § 11-10 (1) bokstav a. Klager skulle benytte underleverandører for utførelsen av en vesentlig del av oppdraget. Klager fremla ingen dokumentasjon på at underleverandørene oppfylte kvalifikasjonskravene, og det ble heller ikke levert forpliktelseserklæringer. Det avgjørende er at det fremlegges dokumentasjon om dem som reelt skal utføre kontraktsarbeidene, anfører kommunen.

Kommunen uenig i tolkninga

- Hitra kommune er ikke enig i den fortolkning av konkurransegrunnlaget som KOFA legger til grunn, og fastholder således at det var korrekt å avvise Ruta Entreprenør AS, gjentar rådmann Laila Eide Hjertø i en kommentar overfor lokalavisa.

- Det vises særskilt til at kommunen ved kommunalsjef Ann-Magritt Glørstad forut for tilbudsinngivelsen overfor representant for Ruta Entreprenør AS presiserte særskilt at gjennomføringsevnen i prosjektet var viktig for kommunen, og eventuelle uklarheter med hensyn til nødvendig dokumentasjon ble avklart i denne samtalen. KOFA har ikke tatt hensyn til dette i sin avgjørelse, og KOFA har heller ikke kommentert det forhold at samtlige øvrige tilbydere har tolket konkurransegrunnlaget i tråd med kommunens forståelse. I alle tilfelle påpekes at Ruta Entreprenør AS uansett ikke ville ha blitt tildelt kontrakten dersom de ikke hadde blitt avvist, sier Hjertø.