Geologiske forskere skal i sommer granske hav og land fra Hitra og Frøya i sør til Brønnøysund i nord.

- Det betyr at flyene flyr i en høyde, og i et mønster, som blir lagt merke til av folk i området, varsler Norges geologiske undersøkelse (NGU) på forhånd.

Det er avanserte måleinstrumenter om bord i to Piper Navajo-fly som skal avsløre berggrunnen fra fastlandet og ut i havet. Arbeidet startet i fjor og fortsetter nå i sommer. Flyene samler inn data om det jordmagnetiske feltet og radioaktiv stråling fra bakken, og har målesensorer montert inne i flyet og på vingespissene. Flyene krysser fram og tilbake i nordvestlig-sørøstlig retning i en høyde av 60 meter over grisgrendte strøk og 100 meter over tettbygde områder. Avstanden mellom målelinjene er 250 meter.

Starter i disse dager

Flymålingene er en del av NGUs geologiske kartlegging av kystområdene i overgangen mellom land og sokkel. Målingene starter i disse dager.

- Nye og detaljerte grunnlagsdata fra geofysisk kartlegging er nødvendig for å påvise naturressurser, og utvikle olje-, gass- og mineralernæringen her i landet, sier leder Odleiv Olesen ved laget for sokkelgeofysikk ved NGU.

God nytte av økt kunnskap

Langs trøndelagskysten og i deler av Trondheimsfjorden finnes det rester etter sedimentære bergarter av samme type og alder som på Haltenbanken.

- Oljeindustrien har derfor nytte av en økt forståelse av disse kystområdene. Flymålingene inngår i et større prosjekt som omfatter forskning og kartlegging av de dypere deler av kontinentalsokkelen. Oljeindustrien trenger slik informasjon for å kunne forstå fundamentale prosesser som landhevning, bassengdannelse og temperaturutvikling gjennom geologisk tid, forteller Odleiv Olesen.

Olesen påpeker også at de nye geofysiske datasettene også er nyttige for generell berggrunnskartlegging, leting etter mineralske ressurser og kartlegging av radonfare og cesiumnedfall etter Tsjernobylulykken i 1986.

- Det er tidligere også vist at flymagnetiske data gir nyttig informasjon for planlegging av tunneler og vurdering av potensialet for dyp geotermisk energi, sier han.

I dette området fra Hitra og Frøya til Brønnøysund vil flyene oppholde seg gjennom sommeren