Direktoratet for mineralforvaltning har vært på tilsyn ved Hitra bergverk i Fillan, der de fant flere alvorlige avvik:

* Bruddområdet er ikke sikret og avstengt med bom

* Deler av vestveggen er i ferd med å rase ut

* Øvre bruddkant mangler tilfredstillende sikringsgjerde

* Storemengder skrot (maskiner og produksjonsutstyr) er spredt utover sålen i bruddet og deponier av jord og stein i blanding er spredt utover.

- I det hele tatt framstår bruddområdet som lite pent og farlig for mennesker og husdyr. Dette er også påpekt i mail fra Hitra kommune 02.11.2012. Etter mineralloven skal tiltakshaver under og etter drift sørge for at bruddet er forsvarlig sikret og forsvarlig ryddet. Slik bruddet fremstår i dag er dette ikke tilfelle. Direktoratet ber derfor om at avvikene rettes, skriver direktoratet.

Hitra bergverk er forhåndsvarslet om at direktoratet vurderer å gi pålegg om å rydde opp og sikre området. Hitra bergverk har frist til den 18.januar om å komme med en uttalelse til avvikene som er avdekket.

Eier av Hitra Bergverk, Jan Stene, ønsker ikke å kommentere saken overfor lokalavisa.

Det har ikke vært bergverksdrift i anlegget på lang tid.