Ti nye områder med kaldtvannskoraller er fra i dag vernet mot ødeleggelser som følge av fiskeriaktivitet, melder Nærings- og fiskeridepartementet. Regjeringen har ønsket å gi et representativt utvalg korallrev særskilt beskyttelse, og korallrev fra alle norske havområder er representert.

Blant korallrevene som står på vernelista, finner vi Sularevet utenfor kysten av Trøndelag.

- Fiskerne viser ansvar ved å stille seg bak fredningen selv om det får noen praktiske konsekvenser for dem, sier fiskeriminister Per Sandberg i en pressemelding.

Korallrev ble første gang gitt særskilt beskyttelse mot ødeleggelse som følge av fiskeriaktivitet i 1999. Frem til nå er ni korallrevområder gitt en slik særlig beskyttelse, og  med forskriften av 8. januar 2016 opprettes beskyttelse av ytterligere ti områder med korallrev.

- Korallrev er viktige for det marine naturmangfoldet, og samlet sett gir de 19 områdene som med dette er gitt særskilt beskyttelse et viktig tilskudd til ivaretakelse av dette mangfoldet, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Paragraf 19 gir hjemmel til å opprette områder hvor høsting og annen utnytting av viltlevende marine ressurser er forbudt. Det kan gjøres unntak for høsting og annen utnytting dersom det ikke er i strid med formålet med det beskyttede området. Kaldtvannskoraller forekommer mange steder norske havområder. Det er en rekke bestemmelser som legger restriksjoner på fiske som kan skade slike korallrev.

Havforskningsinstituttet har gjennomgått de ni korallrevområdene som frem til i dag har vært beskyttet, og vurdert hvilke nye korallrevområder som bør gis særskilt beskyttelse.

Med utgangspunkt i Havforskningsinstituttets rapport er ti nye områder gitt særlig vern. Følgende områder er nå gitt særskilt beskyttelse mot bruk av redskap som slepes under fiske: Sotbakken, Fugløyrevene, Røstrevet, Trænarevet, Iverryggen, Sularevet, Storneset, Breisunddjupet og Aktivneset.

Områdene som er beskyttet mot redskap som slepes under fiske, samt garn, line og teiner: Korallen (nordøst for Sørøya), Hola, Midtsundrevet i Sandsfjorden, Fjellknausene, Tisler, Rauerfjoren og Søndre Søster.