Hitra-froya.no har tidligere skrevet om rådmannens innstilling til formannskapet, om at avtalen med Kystmuseet om drift av turistkontoret er sagt opp, og at Hitra turistkontor bør  flyttes til biblioteket.

Begrunnelsen er blant annet at rådmannen mener turistkontoret ikke har blitt drevet slik det bør og at det bør ligge nærmere sentrum av Fillan. Det blir også for kostbart å øke støtten fra 250.000 kroner, til 450.000 tusen kroner, slik Kystmuseet ber om.

Museumsdirektør Svein Bertil Sæther har svart på kritikken fra rådmannen, og mener de har gjort en god jobb som turistkontor.

Vil videreføre avtale med Kystmuseet

I tirsdagens formannskapsmøte ble saken behandlet, og det ble lansert to alternative forslag i tillegg til rådmannens innstilling. Begge forslagene vil videreføre en avtale med Kystmuseet.

Lars P. Hammerstad SP fremmet følgende alternativt forslag:

1. Hitra kommunestyre er tilfreds med måten Kystmuseet har driftet turistinformasjonen på

Hitra.

2. Hitra kommunestyre setter ned et forhandlingsutvalg, bestående av varaordfører som leder, Hilde Jørgensen og opposisjonsleder Dag Willmann, i tillegg en fra administrasjonen somsekretær.

3. forhandlingsutvalget innleder forhandlinger med Kystmuseet, med sikte på å inngå en

langsiktig avtale om videre drift av turistinformasjon ved Kystmuseets lokaler.

4. Det forutsettes at de økonomiske konsekvensene vedrørende avtalen, innarbeides i budsjett

og økonomiplan ved rullering av budsjett og økonomiplan i juni 2016.

5. Det forventes at turistinformasjonen er operativ innen 1. mai.

Varaordfører Eldbjørg Broholm AP fremmet følgende alternativt forslag:

1. Før endelig vedtak i saken bes administrasjonen:

a) Å gå i forhandlinger med Kystmuseet om forslag til ny avtale om drifting av

turistinformasjon.

b) Utrede drifting av turistinformasjon i kommunal regi.

2. Saken legges frem for formannskapet og deretter kommunestyret med begge alternativer

som løsning for endelig vedtak om fremtidig drift av turistinformasjon.

3. Det forventes at turistinformasjonen er operativ innen 1. mai.

Eldbjørg Broholms forslag fikk fem stemmer, og ble vedtatt, til fordel for Hammerstads forslag, som fikk to stemmer.