Kommunestyret skaltorsdag behandle søknad om serverings- og skjenkebevilling ved Ansnes Brygger.Rådmannens innstilling er at det gis serverings- og skjenkebevilling med allerettigheter, senest 1. juni.

Ansnes Brygger EventAS er en ny aktør innen reiseliv på Hitra, og rådmannen mener at det erønskelig at det utvikles flere helårstilbud for turister, fritidsbeboere ogfastboende. Bevilling med alle rettigheter er nødvendig for å konkurrere medreiselivsaktører i andre kommuner. Det nevnes i søknaden at det vil være litendrift og dermed i liten grad økt konkurranse lokalt. Rådmannen kan ikke se atvirksomheten vil skape store problemer i forhold til rus.