Regional utviklingskomite i Sør-trøndelag fylkeskommune har behandlet sak om det planlagte Blått kompetansesenter på Frøya. De har levert innstilling til fylkestinget hvor de peker ut Blått kompetansesenter som funksjon for at fylkeskommunen skal ha «en bred, aktiv og drivende fasilitatorfunksjon for å styrke marin sektor».

Men komiteen ønsker ikke at fylkeskommunen skal gå inn på eiersiden av bygget.

Her er hele innstillinga som fremmes til fylkestinget:

1. Fylkeskommunen har et viktig formelt samfunnsoppdrag gjennom å gi videregående opplæring som er relevant for hele marin sektor, satsing på blå mat og reiseliv ved kysten. Videregående opplæring er et sterkt verktøy i seg selv for å styrke utviklingen av sektoren. I tillegg kommer de særlige kvaliteter som bl.a. skolefartøyet, Newton marin rom, drift av undervisningstillatelsen, inngåtte avtaler med kunnskapsmiljøer og ressurssentrene ved de videregående skoler har. Samlet gir dette sterke virkemidler også for fylkeskommunens øvrige regionale utviklingsarbeid, herunder næringsutvikling og stedsutvikling.

2. Fylkestinget understreker betydningen av at fylkeskommunen fortsatt har en bred, aktiv og drivende fasilitatorfunksjon for å styrke marin sektor. Denne funksjonen benevnes Blått kompetansesenter. Hovedfokus vil være kompetansestyrking både ved tilrettelegging for opplæring og kunnskapsformidling og gjennom kobling mellom bla ressurssentrene, videregående skoler, kunnskapsmiljøer, næringshage, næring og offentlig sektor. Videre stimulere til koordinert innsats fra de ulike aktørene som har aktivitet som grenser opp mot hverandre. Prioriteringene innen Marin Strategiplan Trøndelag vil også gi retning for den faglige innsatsen.

Aktivitetene ved senteret, som skal møte de mulighetene og utfordringene som Blått kompetansesenter ble dannet for, skal i hovedsak ta utgangspunkt i lokale initiativ. Fylkeskommunen vil i hovedsak ha blikket på strategisk arbeid.

3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen komme tilbake med en sak der det utredes en organisering av Blått kompetansesenter. I saken vurderes hvilke av de nåværende ressurssentrene ved de videregående skolene ved kysten som eventuelt skal fases inn i Blått kompetansesenter. Blått kompetansesenter må utvikles slik at fylkeskommunen, vertskommunen og omliggende kommuner har et eierskap til senteret. Dette synliggjøres bla med forslag til mandat og sammensetning for et styre for Blått kompetansesenter.

4. Fylkestinget går ikke inn på eiersiden av et eventuelt bygg som skissert i saksframstillingen.

Et bygg som huser et bredt spekter av aktører innen marin sektor og regional utvikling, vil gi et godt grunnlag for en sterkere og mer samordnet kraft i

utviklingsarbeidet. Konkrete behov for lokaler for Frøya videregående skole – ut over nytt skolebygg- og lokaler til et Blått kompetansesenter, må vurderes av rådmannen i saken til fylkestinget, jfr. pkt 3 i dette vedtaket.