I 2015 startet utbyggingen av vannforsyningen til Hitra industriområde på Jøsnøya.

Rådmannen har nå fått laget en statusrapport på arbeidet som skal presenteres for politikerne.

- Kommunens administrasjon har vært, og er, svært godt fornøyd med anleggenes kvalitetsmessige utførelse/ økonomiske status og fremdrift. Anleggene har blitt levert fra entreprenører ut i fra fremdriftsplan med riktig kvalitet og innen budsjett, og krevde utbedringer fra byggherren ved ferdigbefaringer/ byggemøter har blitt håndtert rettidig, skriver plansjef Dag Robert Bjørshol.

Kommunen har tatt høyde for at anlegget skal kunne forsyne bedriftene på Jøsnøya med et årlig uttak på 1.55 millioner kubikkmeter vann. Vannet kommer fra Strandavatnet, der det ble bygget ny demning for å øke kapasiteten.

- Når det gjelder forholdet til grunneiere/ befolkning i området så kan kommunens saksbehandlere bare berømme nevnte grupper for et utmerket og stort sett problemfritt samarbeid underveis i prosessene. Utbyggingene har etter saksbehandlers inntrykk vært ønsket hjertelig velkommen av befolkning/ grunneiere på Sandstad, står det i saksfremlegget.

- Det gjenstår noen mindre arbeider som forhåpentligvis blir utført høsten 2017. Blant annet ligger det en del masser lagret etter tomtearbeidene ved Strandavatnet, dette er masser som i utgangspunktet skulle vært fjernet men hvor Hitra kommune har inngått en avtale om kan ligge på stedet inntil det er avklart hvorvidt overskuddsmassene kan benyttes til etablering av gang- og sykkelveg på Sandstad.