Strikt nei eller en veldig åpen holdning til tigging?