Statens vegvesen kartlegger nå grunnforholdene ved Mjønes i Åstfjorden. Fungerende prosjektleder for Fv. 714 Lakseveien, Roar Lindstad, forteller at målet med undersøkelsene er å kartlegge grunnforholdene langs den planlagte brutraséen.

- Vi ønsker å sjekke om forholdene er slik vi håper og tror. Spørsmålet vi vil ha svar på er om grunnen er fast og fin, og dermed egnet for å brubygging, forklarer Lindstad.

For å kartlegge dette blir pæler med ulike dimensjoner sendt ned i grunnen for å se hvor langt man kommer. Slik får Vegvesenet svar på hvordan grunnforholdene er ved Mjønes.

Så langt ser resultatene gode ut.

- Vi er allerede i gang med undersøkelsene, og de første testene ser gode ut. Men prøvepælingene er ikke ferdige før sannsynligvis i neste uke. Først etter dette kan vi konkludere hvor egnet grunnforholdene er for brubygging, forteller Lindstad.

Slik skal brua krysse Åstfjorden (Illustrasjon: Statens Vegvesen)

Bompengefinansiering

Sør-Trøndelag fylkeskommune og Statens vegvesen jobber med å få på plass en bompengefinansiering for trinn 2 av Laksevegen. Det er en ambisjon om få sendt bompengesøknaden til Stortinget for behandling innen sommeren 2017.

Utbyggingen starter ved Tjørna/Saghølen. I henhold til den vedtatte kommunedelplanen skal ny fv. 714 svinges ut fra eksisterende fv. 714 ved innsjøen Tjørna og inn i en tunnel som har en lengde på ca. 2600 meter (Slørdalstunnelen). Deretter går veien over i en bru over Åstfjorden (med en lengde på ca. 720 meter), med en kort veistrekning i dagen mellom tunnelen og brua. Kryssing av fylkesveien på Mjønes skjer med god klaring over eksisterende vei, ikke under som vist i kommuneplanen.

Etter brua på nordsida av Åstfjorden går veien i tunnel inn under fjelltoppen Mjøneshatten (Mjønestunnelen). Deretter tilpasses veien mot den neste delparsellen mellom Mjønes-Vasslag.

Roar Lindstad håper byggeprosjektet over Åstfjorden kan ta til kommende år.

- Vi er avhengig av at bompengefinansieringen går i orden. Men straks vi får klarsignal, skal vi være klare til å starte opp, lover prosjektlederen.

Snilldalen i rute

Også i Snilldalen mellom Krokstadøra og Våvatnet er det hektisk aktivitet. Her skal ny bru og to tunneler samt tilhørende veier ferdigstilles.

Entreprenøren Kruse Smith har drevet de to tunnelene, Fossantunnelen på 744 meter og Snilldalstunnelen på 460 meter. Sprengningsarbeidet begynte tidlig i fjor høst, og gjennomslagene skjedde i begge tunnelene før påske.

- Nå er det mye elektroarbeid som gjenstår. Men vi ligger godt i rute, og håper på åpning til sommeren, opplyser Roar Lindstad.

I Snilldalen skal ny bru og to tunneler samt tilhørende veier ferdigstilles.

Ferdige prosjekter

Flere delprosjekter på Lakseveien er allerede fullførte.

Ulvstubakken var det første prosjektet på "Ny fylkesvei 714". Før utbedringa hadde Ulvstubakken en helling på ni prosent. Det skapte framkommelighetsproblemer for tungtransporten, spesielt vintertid. Entreprisen for dette prosjektet innebar etablering av ny vei, inkludert krabbefelt og reduksjon av hellinga til sju prosent.

Arbeidet på den 2,4 km lange nye veien ble påbegynt i august 2010, og Ulvstubakken ble offisielt åpnet 4. november 2011.

Ved Våvatnet er Lakseveien utbedret takket være en ny 870 meter lang strekning etter at det ble laget ny veiskjæring ved Våddånesset. Denne strekningen ble åpnet like før jula 2015.

På strekningen mellom Mjønes og Vasslag har vi fått tre nye tunneler, Brattstiåstunnelen (215 m), Fenestunnelen (1070 m) og Valslagtunnelen (2601 m)

926 00 483 Terje.Sandstad@hitra-froya.no