Kommunestyrets flertall valgte i dag å avvente avgjørelsen om eventuell innføring av eiendomsskatt på bolig og fritidsbolig på Hitra til man har mer oversikt over hva slags ekstrainntekter det kan komme.

Formannskapet hadde saken til behandling i går og flertallsinnstillingen derfra var å avvente avgjørelsen. Som kjent har administrasjonen beregnet at Hitra kommune mangler 6,6 millioner kroner til å holde dagens tjenestetilbud. Løsningsalternativene er at alle enhetene utreder hvordan man kan kutte bort tilbud tilsvarende disse millionene, eller å beregne innføring av eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger.

Vil avvente

- Vi vurderer det slik at vi har tid til å ta en fot i bakken og være avventende, sa ordfører Ole L. Haugen (Ap) i dagens kommunestyremøte.

Ordføreren viste til at man "venter på" og har forhåpninger om økte inntekter i tida framover. Et klart flertall av kommunestyrets medlemmer stemte for å avvente mer informasjon om disse punktene fra formannskapet før man tar en avgjørelse:

* Allerede eksisterende vindpark og Tjeldbergodden, eiendomsskatten verker og bruk, får inn i dag: 13,5 mill.

Utvidet vindpark skjer i 2018, får effekt i 2019. Med dagens skatteregler betyr det 4-5 mill mer i årlige inntekter.

* Mer industri: - Det er grunn til å tro at det kommer nye industribygg, som kan gi noen kroner mer i eiendomsskatt. Jeg skal være forsiktig med å angi beløp, men 3-4 mill i beste fall. potensiale kan ligge der, ble det sagt da ordføreren gikk gjennom innspillene fra formannskapet.

* Arealavgift - havbruksfond.  - Fra neste år kan det komme. Det er grunn til å være nogenlunde optimist. Og da kommer det betydelige nye inntekter. Det er vanskelig å anslå beløp, men slettes ikke urealistisk pott på opp til 10 millioner, sa ordføreren.

* Selskapsskatten skal over til kommuner som viser vekst innen næringsliv. - Hitra ligger godt an til å få en andel med tanke på privat næringsliv. Uansett må man komme tilbake til det i mai 2017.

* Kommunereformen: Deler av Snillfjord kommune kan bli en del av Hitra. 30. juni bestemmes det. - Vi får en oversikt over hva det økonomisk vil bety for Hitra. Får nye inntekter i en reformperiode. Dette er beløpsstørrelser som hjelper på, sa ordføreren.

- Vi kan utsette spørsmålet til vi har mer kunnskap om forholdene jeg nå har omtalt. Håper vi vet mer om dette når vi skal behandle budsjett i høst. I hvertfall ny anledning til å ta opp saken da, sa Haugen i dagens møte og hadde flertallet på sin side.

Mindretallet: Vil ha mer forutsigbarhet

Hilde Jørgensen (SV) snakket på vegne av de som ikke var enig i flertallet, og ønsker at rådmannen allerede nå skal starte arbeidet med å utrede eiendomsskatt. Samme syn hadde Miriam Baglund (MDG), som mener det er for stor usikkerhet knyttet til de nevnte potensielle inntektskildene.

- Vi går for eiendomsskatten fordi vi ikke vet helt hva vi har å forholde oss til. Derfor må vi bruke virkemidler vi har for å få forutsigbarhet. Eiendomsskatt er en av de virkemidlene, sa Baglund.

En av punktene som går igjen i argumentasjonsrekka i fra flertallet er Hitras attraktivitet i forhold til nærliggende kommuner som ikke har eiendomsskatt.

- Vi ønsker at Hitra skal fortsette å være en attraktiv bokommune, ble det sagt fra flere av representantene.