Kontur eiendom, ved Jørn Nordskag, eier Lundbygget på Titran, og har søkt om dispensasjon til å fradele og kjøpe tilleggstomt. Den aktuelle tomta ligger i strandsonen mellom Lundbygget og Fiskarheimen. Søker ønsker å bruke arealet til utelager for maskiner og utstyr, samt til tomt for lagerbygg. Det vises til at leietaker Offshore og Marin Hydrealikk AS skal flytte sin virksomhet fra Mongstad til Titran, og søker ber om rask behandling.

Administrasjonen i Frøya kommune ønsket ikke å gi dispensasjon:

" Administrasjonen mener at det er svært uheldig å tillate nytt næringsareal mellom de to byggene, «Fiskarheimen» og «Lund-bygget» som er sentrale bygg på Titran. Området som omsøkes er godt synlig når en ankommer Titran og oppføring av lagerbygg mellom de nevnte bygg kan være med å trekke ned helhetsinntrykket for fiskeværet Titran", skriver saksbehandler.

Da saken ble lagt fram for forvaltningsutvalget i mars, synes også politikerne saken var problematisk. De utsatte behandlingen, og ba administrasjonen gå i dialog med søker om alternativ plassering av lagertomt.  Området rundt nedbrente Titran Canning ble pekt på som alternativ, da dette området er regulert til næringsformål.

Søker ønsket ikke å vurdere annen lokalisering på Titran, og dermed ble saken lagt fram på nytt til behandling i siste møte i forvatningsutvalget.

Her vedtok utvalget (mot Pål Bekkens ene stemme) å tillate fradeling til lagerbygg, mens det understrekes at det ikke gis anledning til utelagring av noen art i området. Videre forutsettes det at lagerbygget utformes stil med eksisterende bebyggelse, både i størrelse og utvendig kledning.

Begrunnelse for vedtaket er at hovedutvalget er positiv til næringsaktivitet på Titran og samtidig opptatt av å ivareta særpreget i området.

I og med at administrasjonen i utgangspunktet ville si nei til søknaden, er ikke fylkesmannen og andre sektormyndigheter hørt i saken. Saker må derfor på en høringsrunde, og overordna myndigheter kan overprøve kommunens tillatelse.