Flere interessenter har henvendt seg til Hitra kommune vedrørende eventuell etablering i Hitra Industripark på Jøstenøya ved Sandstad. Dette er ofte henvendelser som krever rasjonell intern håndtering i Hitra kommune, dvs. spesielt i forhold til tidsforbruk og behov for interne avklaringer.

Derfor ble det fremmet forslag om at formannskapet burde få fullmakt til å signere avtaler, i stedet for kommunestyret som bare har månedlige møter. På denne måten sikrer man raske avklaringer når interessenter melder seg samt.

- Praktisk

Flere politikere ga i torsdagens kommunestyre uttrykk for at det er viktig å være effektive i samarbeidet med interesserte aktører på Jøstenøya.

– Av praktiske årsaker finner jeg det naturlig at formannskapet får fullmakt til å inngå avtaler, sa ordfører Ole Haugen.

Ellen Aanes Draagen (Sp) var ikke enig. Hun ga klart uttrykk for at Senterpartiet ikke ønsket å gi en slik fullmakt.

Tom Skare (Frp) var noe overrasket over Draagens holdning.

Vedtaket

I vedtaket heter det at Hitra kommunestyre gir fullmakt til formannskapet til å signere kjøpekontrakter på kommunens vegne når det gjelder salg av areal til industri/næringsformål på Jøstenøya.

Kommunestyret skal motta melding der formannskapet bruker slik fullmakt.

Forslaget ble vedtatt mot Ellen Aanes Draagens ene stemme.