KYSTSTI

”Nesten alle ønsker seg kyststi” skrev lokalavisa i oktober i forbindelse med stedsanalysen som gjøres av Fillan i disse dager.

- Mange men ikke riktig alle, presiserer leder i Hitra ILs anleggsgruppe, Bror Blichfeldt.

Vil videreføre planene

Planene om en kyststi mellom Vikan Nord, Aurn og Gammel-Fillan ble først utredet av Multiconsult for Hitra kommune tilbake i 2008. Så Kyststien den er detaljert planlagt, kostnadsutredet, tegnet inn på kart og flyfoto.

Bror sier anleggsgruppa har et ønske om å realisere turstier på Hitra. De står bak Blåskogstien og nylig laget de ferdig en del av turstien rundt Aurtjønna på Fillan. Over lang tid har de også hatt en prosess gående for å forlenge stien fra Aurtjønna og bort til Gammel-Fillan.

- Vi har brukt mange timer på dette arbeidet fordi vi ønsker å videreføre planene og realisere kyststien. Jeg har gjentatte ganger vært i kontakt med de tre grunneierne som berøres av stien. Kun den lokale grunneieren Johan Harald Lervåg har skrevet under leieavtalen som jeg har oversendt grunneierne, sier Blichfeldt.

Berører privat grunn

Den planlagte kyststi-traséen vil berøre privat grunn, spesielt gnr 91 bnr. 14 som blir benyttet som fritidseiendom og er eid av Svein Lervåg. Stien vil ikke passere tett inntil selve huset men i strandarealet til eiendommen og nært inntil et eksisterende naust. Kyststien er planlagt å bygges foran og inntil en natursteinsmur i strandsonen og videre bak naustet.

Foto fra Multiconsult og Hitras kommunes planbeskrivelse av kyststi (2008). Den røde streken viser hvor kyststien er tenkt å gå i forhold til grunneier Svein Lervågs eiendom. Lervåg forteller at en viktig del av avtalen må på plass før han signerer, og det gjelder rett til sjølending omtrent der hvor rødstreken avsluttes til høyre i bildet.

Mulig ekspropriasjon

Blichfeldt sier at han har gitt opp håpet om å få til en avtale med disse to grunneierne. Han har sendt saken til kommunen og bedt om at de foretar en regulering av stien.

- Jeg tror kommunen er villig til å kjøre en prosess med ekspropriasjon hvis vi ikke kommer til enighet om leieavtale. Problemet med ekspropriasjon er at dette tar tid og forsinker bygginga av stien. Kommunen har bevilget penger på budsjettet for 2016 og vi en entreprenør som er klar til å begynne når tillatelsen foreligger.

Blichfeldt synes det er påtakelig at de to grunneierne som så vidt blir berørte av stien ikke ser ut til å ønske og samarbeide om en sti som alle ønsker seg, og påpeker at det er spesielt at begge disse grunneierne ikke bor på Hitra men bruker eiendommene sine kun til ferieformål.

- Men vi kommer til å stå på til vi får det til.

Anleggsgruppa i Hitra IL ønsker å forlenge den ferdigstilte stien rundt Aurtjønna . Den grønne streken er hovedalternativet. Til høyre i bildet ligger Aurn, og streken avsluttes til venstre i bildet ved Fillan vannrenseanlegg. Flyfoto og plantegning: Hitra kommune.

Er positiv til sti

Grunneier Svein Lervåg sier at han ikke kjenner seg igjen i det Blichfeldt sier.

- Det var jeg som tok kontakt med idrettslaget med tilbud om gratis leie av grunn til gangsti. Jeg har hele tiden vært positiv til en gangsti, noe som kan bekreftes av tidligere rådmann Roger Antonsen.

Svein legger også til at det han og hans familie som som ga gratis grunn til deler av Blåskogstien den gang den skulle lages.

Bror Blichfeldt og Svein gjorde for en tid tilbake, en muntlig avtale under befaring i fjæra angående stien som berører hans eiendom, forteller Svein og legger til at Bror Blichfeldt var svært imøtekommende.

- Dessverre ble ikke alle punktene i denne avtalen fulgt opp i den skriftlige avtalen som Bror Blichfeldt ville bruke mellom meg og Hitra IL. Han har nå i ettertid strøket to punkter som jeg allerede under befaringen poengterte at jeg ikke kunne godta.

Blichfeldt forteller at han har gitt Lervåg muligheten til å lage et nytt utkast til avtale, men ikke hørt mer etter det.

Det gjøres i disse dager en stedsanalyse av Fillan. Faksimile fra Hitra-Frøya den 18.10 2016.

Gjenstår en viktig del

De har kommet et langt stykke videre men det gjenstår en meget viktig del i avtalen, påpeker grunneieren.

- Dette har med min eiendom i grense mot nord/øst der jeg opprinnelig har båtstø med tinglyst rett til sjølending over gnr 91 bnr 3. Siden stien på kartet utarbeidet av kommunen er trukket 3 meter nedenfor min grense i nord i henhold til avtalen Bror Blichfeldt og jeg hadde, er det grunneier av 91/3 som er eier på begge sidene av stien. Avtalen var at det skulle være en fylling opptil stiens høyde langs min grense og med fylling til utkjøring av båt. Dette var ikke noe problem sa Bror Blichfeldt da. Dette er noe jeg vil ha bekreftelse på i avtalen mellom Hitra IL og meg da det berører en annen grunneier ( 91/3). Bror Blichfeldt skriver i avtalen: "Stiføringen og nødvendig fyllinger i nord avtales med grunneier".

Det er Hitra IL med betydelig støtte fra Hitra kommune som anlegger stien, tilføyer Lervåg.

- Det er da deres ansvar å forholde seg til grunneier 91/3 og det som berører hans eiendom. Dette har jeg påpekt overfor Bror Blichfeldt, noe han ser på som om jeg legger føringer overfor Hitra IL. Dette kan jeg ikke følge opp, sier han. Bror Blichfeldt sier videre at hvis jeg ikke godtar hans forsikring om at dette med fyllinger blir gjort under anleggelse av stien, har det ingen hensikt å fortsette denne dialogen. Denne muntlige forsikringen kan jeg ikke godta da jeg vil ha alt dette skriftlig som avtalen var. Dette viser at det er Bror Blichfeldt som hindrer den videre prosessen i å underskrive en avtale mellom Hitra IL og meg, sier Svein Lervåg avslutningsvis.

980 12 034 cecilia@hitra-froya.no