I proposisjonen til kommunereformen gjør regjeringen det til et poeng at omfanget av interkommunale tjenester kan gi dårlige lokaldemokrati. Vi har fått en utvikling, både i øyregionen og ellers i kommunenorge, der det etableres tjenester som skal betjene flere kommuner. Tjenestene har som oftest en vertskommune, men alle kommunene er eiere/oppdragsgivere, og har politisk myndighet over tjenesten. Det er vanskeligere for en enkeltkommune å legge føringer for den interkommunale tjenesten. Politiske vedtak som berører en interkommunal tjeneste må være likelydende i samtlige eierkommuner.

Dette står det i stortingsmeldingen:

«Større kommuner kan redusere behovet for interkommunalt samarbeid innenfor flere sektorer og dermed bidra til at flere kommuner kan løse oppgavene selv. Det vil styrke lokaldemokratiet.»

(...)

«Over tid har utviklingen gått i retning av mer statlig detaljstyring og omfattende interkommunalt samarbeid. Dette har svekket kommunenes handlingsrom. Kommunereformen vil legge et grunnlag for at flere oppgaver kan løses nærmere innbyggerne, og at det lokale selvstyre kan styrkes.»