Både Hitra og Frøya har i perioder kjøpt tjenester fra Trondheim kommune. Dette går på å motta henvendelser/bekymringsmeldinger on situasjoner som berører barn i en vanskelig situasjon, i helger, ferier, og perioder der det lokale barnevernet ikke er tilgjengelig.

Begge øykommunene er medlem i samarbeidskomiteen for orkdalsregionen, som det siste året har utredet hvilke områder de ni kommunene kan samarbeide på. I løpet av våren skal kommunene ta stilling til ulike forslag om samarbeid og felles tjenester.

Torsdag besøker prosjektleder Sivert Dombu Hitra kommunestyre, og forteller om framdrifta i samarbeidsprosjektene. Han forteller at en av de første sakene som vil komme ut til kommunene for politisk behandling, er å etablere en felles barnevernsvakt.

En barnevernsvakt er ingen tjeneste som skal rykke ut, men motta henvendelser. Dombu sier at det er mest aktuelt at kommunene går inn i en felles avtale hvor selve tjenesten kjøpes fra Trondheim kommune.

Kommunene planlegger også samarbeid innenfor andre områder, blant annet skatteinnkreving og IKT.

Dombu orienterte også om uenigheter mellom kommunene om hvilken modell for politisk styring som skal velges. Spørsmål og kommenarer fra hitterpolitikerne kan tyde på at disse nye samarbeidsprosjektene ikke nødvendigvis vil gå gjennom.

- Jeg har ett ord på dette, og det er sentralisering, kommenterte Otto Lien (PP)

- Det handler litt om å bære staur, sa ordfører Ole Haugen som er en av ordførerne som sitter i arbeidsutvalget for samarbeidsprosjektet.

- Det har oppstått en knute, sier Sivert Dombu.

Han sier at det ikke går an å tvinge gjennom fellesløsninger som ikke alle kommunene er med på.

- Vi må prøve oss fram. Dette handler om å bygge tillit, sier han.

Men han utelukker ikke at kommunene kan klare å bli enige om en felles barnevernsvakt uten at man har den overordna modellen på plass.

- Uenigheten går på modeller for politisk styring. Men når det gjelder barnevernet, så er jo dette noe som politikerne ikke er en del av i det daglige, og det er jo slik at enkeltkommuner har kjøpt slike tjenester også tidligere, sier Sivert Dombu.