Norsk ornitologisk forening(NOF) har klaget på Hitra kommunestyres godkjenning av reguleringsplan for en del av boligfeltet i Vikan Nord i Fillan.

Nær truet fugleart

Grunnen er at en koloni på rundt 50 par fiskemåker hekker i nærheten av der anleggsarbeidet skal foregå. Arten er i sterk tilbakegang, og er klassifisert som nær truet. I høringsrunden ba Fylkesmannen om at det ikke utføres anleggsarbeid i hekketiden mellom april og juli.

I kommunestyrets behandling foreslo Lars Peder Hammerstad (Sp) at det tas inn et punkt i reguleringsplanen, om at det ikke tillates anleggsvirksomhet i denne perioden, men kommunestyret valgte å egengodkjenne reguleringsplanen uten vilkår om å ta hensyn til fiskemåkene.

Fiskemåkekolonien er markert med rød ring.

Mener loven brytes

Det ville NOF sette en stopper for. De mener kommunen bryter både naturmangfoldloven og dyrevernloven.

- Ved anleggsarbeid i hekketiden risikerer kommunen en dyretragedie ved at ungene dør som en følge av arbeidet. I tillegg påvirkes en rødlistet art negativt, gjennom at fuglene mister sjansen til å stabilere/øke bestanden gjennom en vellykket hekkesesong. Fiskemåka regnes som en norsk ansvarsart, da mer enn 25 % av den europeiske bestanden hekker i Norge, mener NOF.

- Etter det vi kjenner til er det fare for at anleggsarbeidet vil ta til i hekketiden for fiskemåke, tidligst 1. august. Vi ber om at vår klage får oppsettende virkning, og at det ikke gjøres inngrep i området før klagebehandlingen er ferdig, skriver NOF blant annet.

Utsetter byggingen

Forrige uke ble det imidlertid enighet mellom partene.

- Vi har avtalt med utbygger Roar Sivertsen og Fylkesmannen at det ikke blir noen oppstart av tomtearbeidene før 1.august. Da er måkene borte fra området, sier plansjef Dag Robert Bjørshol i Hitra kommune.