En trondheimsdame ble tidigere i år av tingretten funnet skyldig i kjøring med personbil i ruspåvirket tilstand.

Kjøringen fant sted på Hitra i fjor sommer over en strekning på 1,5 - 2 km, og endte med at tiltalte krysset over motgående kjørefelt og kjørte utfor veien. Det oppsto skade på bilen, men ingen personskade.

Analysen av blodprøven viste forekomst av et virkestoffet som finnes i sovemiddel.

Konsentrasjonen av dette stoffet var på kjøretidspunktet høyere enn straffeutmålingsgrensen svarende til 1,2 promille.

For denne hendelsen dømte tingretten henne til fengsel i 24 dager samt en bot på 15.000 kroner. I tillegg ble hun fratatt førerkortet for to år.

Anket dommen

Kvinnen anket dommen til Frostating lagmannsrett. Anken gjaldt bevisvurderingen og lovanvendelsen under straffutmålingen.

Forsvareren ba om at fengselsstraffen ble gjort betinget, eventuelt at det ble idømt samfunnstraff, og at boten settes lavere.

Aktor mente anken burde forkastet.

I skjerpende retning la lagmannsretten særlig vekt på at kjøringen medførte fare ved at tiltalte ikke hadde kontroll over bilen og kjørte av veien etter å ha krysset motgående kjørefelt.

- Dette taler for at det skal mye til for å fravike utgangspunktet om ubetinget fengsel, uttaler lagretten.

Redusert bot

Forsvareren har vist til tiltaltes helseproblemer som begrunnelse for at det ikke bør idømmes ubetinget fengsel.

Lagmannsretten fant ikke tilstrekkelig holdepunkter for at soning av en kortere fengselsstraff vil medføre fare for alvorlig svekkelse av tiltaltes helse, og heller ikke at det kan reageres med samfunnsstraff.

Når det gjelder boten, kom lagmannsretten fram til at på grunn av tiltaltes økonomiske situasjon reduseres denne til 7.500 kroner.