I forrige uke ble investeringsbudsjettet for perioden 2018-2021 presentert under formannskapsmøtet på Frøya.

Rådmannens forslag til investeringer for Frøya kommune i 2018 og i flere tilfeller påfølgende år er disse:

Bygging av kommunale utleieboliger: 5 mill. kr. i 2018 og 5.mill kr i 2019.

Opparbeide næringsområder: 25 mill kr. i 2018.

Erverv "Morgendagens omsorg": 6 mill. kr. i 2018

Bygging av “Morgendagens omsorg”: 10 mill. kr. i 2018, 19.375.000 i 2019 og 27,5 mill. i 2020.

Trafikksikkerhetstiltak: 500.000 kr årlig i perioden 2018-2021.

Innkjøp av elev-PCer: 500.000 kr årlig i perioden 2018-2021.

Digital informasjon i hallene: 100.000 kr i 2018.

Digitalisering av reklame i idrettshallene: 100.000 kr årlig i perioden 2018-2021.

Sikring av Stabben fort: 500.000 kr. i 2018

Sistien: 800.000 kr. i 2018, 2019 og 2020.

Kommunalt hjelpemiddellager: 100.000 kr. årlig i perioden 2018-2021.

Liggekai Sistranda: 21, 5 mill. kr. i 2019.

Basestasjon Nordskag: 600.000 kr. i 2018.

Fiberkabel sjø Bremnestua-Nordskag: 150.000 kr. i 2018.

Vinduer bygdetunet: 200.000 kr. i 2018.

Opparbeidelse kulturpark-museum: 200.000 kr. årlig i perioden 2018-2021.

Konsekvensutredning og risiko og sårbarhetsanalyse – kommuneplanens arealdel: 700.000 kr i 2018.

Senger og personløftere: 100.000 kr årlig i perioden 2018-2021.

Medisinteknisk utstyr: 100.000 kr årlig i perioden 2018-2021.

Branndører: 300.000 kr i 2018.

Investering utstyr avlastningsbolig barn/unge: 121.000 kr. i 2018.

Bofellesskap med ca. 5 boenheter m/base for ungdom/unge voksne med særskilt behov: 350.000 kr i 2018.

Bofellesskap med 5 boenheter og “Frøyablå-seng”: 350.000 kr i 2018.

Nybygg og oppussing: 5 mill. kr. i 2018.

Musikkbinge: 430.000 kr. i 2018.

Skraping og maling av Froan kapell: 2,5 mill. kr i 2019.

Vedlikehold av Sula kapell: 2.070.000 kr. i 2018.

Digitalisering av kartløsning: 310.000 kr. i 2018.

Utvidelse av Nordhammarvika gravplass: 3.mill. kr i 2019.

Kommunale bygg investeringer: 3 mill. kr i 2018 og 4 mill. kr årlig i perioden 2019-2021.

Kommunale kaier og bruer: 1 mill. kr i 2018 og 1, 5 mill. kr årlig i perioden 2019-2021.

Kommunale veier: 1 mill. kr i 2018 og 2 mill. kr. årlig i perioden 2019-2021.

Infrastruktur sentrumsområdet: 1.450.000 kr. i 2018, 3 mill. kr. i 2019 og 2 mill. kr. i 2020.

Endringene

Det er til sammen tenkt å gjøres investeringer for omtrent 133 mill. kr. i 2018 i Frøya kommune.

I intensjonsvedtaket for investeringsbudsjettet ble følgende poster lagt til (tilsvarende redusert fra infrastruktur sentrumsområdet):

Vannlekeutstyr: kr. 150.000.

Turistinformasjon: kr. 400.000.

Vann, avløp og renovasjon

For vann, avløp og renovasjon foreslås det investeringstiltak på 67 mill. kr.

De to største investeringene innenfor dette området er:

Avløpsrenseanlegg Sistranda: 20 mill. kr i 2018 og 10 mill. kr i 2019.

Vannledning Sistranda-Nordskaget: 20 mill. kr i 2018 og 8 mill. kr. i 2019.

Det skal også gjøres følgende investeringer innen vann, avløp og renovasjon:

Sanering og oppgradering av avløpsanlegg Nordskaget: 1 mill. kr i 2018.

Opprydding kommunale avløpsledninger/overvannsproblemer - spesielt Sistranda: 3,5 mill. kr. i 2018 og 3,2 mill. kr. i 2019.

Sanering og oppgradering av avløpsanlegg Flatval 1: 3 mill. kr. i 2018.

Sanering og opprydding kommunale avløpsanlegg Hamarvik: 15 mill. kr i 2019

Opprydding spredt avløp Valen: 2,5 mill. kr. i 2019

Opprydding spredt avløp Måsøval: 2,5 mill.kr. i 2020.

Avløpsanlegg Flatval 2: 5 mill. kr. i 2020.

Sanering og oppgradering av avløpsanlegg Dyrvik: 8 mill. kr. i 2020.

Opprydding spredt avløp Sandvika: 2,5 mill. kr. i 2021.

Sanering og oppgradering av avløpsanlegg Sula: 6,5 mill. kr. i 2021.

Sanering og oppgradering av avløpsanlegg Nesset 1: 6,5 mill. kr. i 2021.

Sanering og oppgradering av avløpsanlegg Dyrøya: 5 mill. kr. i 2021.

Nytt høydebasseng Bergheia: 4 mill. kr. i 2018 og 2 mill. kr. i 2019.

Høydebasseng Bremnestuva: 6 mill. kr. i 2018.

Løpende investering kommunale vannledninger, samlepost: 1,5 mill. kr. årlig i perioden 2018-2021.

Vannledning Kjerkdalsvatnet-Bremnestuva: 2,5 mill. kr. i 2018.

Sanering og oppgradering VA Sistranda Midtre: 2,5 mill. kr. i 2018.

Vannforsyning Sandvika: 1,5 mill. kr. i 2018.

For å finanisere investeringene tas det opp lån på 108.564.000 kr. Det brukes også 16 millioner kr. av fond i forbindelse med morgendagens omsorg.

Investeringsbudsjettet blir endelig vedtatt av kommunestyret i desember.