Grindvika er et ganske vanlig navn etter kysten. Navnet finnes både på Frøya og Hitra. Det gjelder også navna Grindfaret og Grindskardet.

Ordet grind må regnes som vanlig i talemålet i området, sjøl om det etterhvert har fått konkurranse fra ordet port. Den eldste betydninga av grind er bjelke, stav, stang. I nyere tid brukes det helst om et stengsel for ei åpning i et gjerde, gjerne laga av bord eller planker (med noe avstand mellom) som er festet på tvers til to grovere trestykker.

Stengsler i en gammel farveg eller i et skard kan ha skapt navn som Grindfaret og Grindskardet. Det er ikke så vanskelig å forstå at det innimellom kan være greit å styre ferdselen, for både folk og fe, med grindåpninger langs veger og i skard.

Et navn som Grindvika lar seg ikke like greit forklare av ferdsel på samme måte som Grindfaret.

Det samme gjelder et navn som Grindvollan (Snillfjord). Etterleddene -vika og -vollan viser til videre områder. Grindvika i Frøya er registrert som navn på et bruk, mens Grindvika i Hitra brukes som grendenavn. Grindvollan (Snillfjord) beskrives som dyrket mark. Dette kan åpne for ei litt anna forklaring av navneleddet Grind-, nemlig innhegning (for buskap, særlig småfe), oppsatt i en firkant av 4 til 12 sammenbundete grinder, til å flytte omkring for å gjødsle voll eller innmark (jf. Norsk Ordbok).

Grindgang ble brukt som metode for jordforbedring. Denne måten å odle jorda på har vært både kjent og brukt i området.

Sokneprest Peder Schvane Bang nevner den i sin «Beskrivelse over Hitterens Præstegield» (1780). Han skriver dette: «For at forbedre Engen til desto fleere Kreaturers Underholdning bruger mand (dog ikke almindelig) følgende Skik. Istedetfor at drive Qvæget i Huus om Sommer=Nat, saa indhegner mand med Grinder saa stort et Stykke paa den magre Eng, at Kreaturet kand rummes derpaa. Naar saadant et Stykke er giødet paa denne Maade ved Qvegets Indlukning om Natten i 8 Dage, da flyttes Grinderne til næst paagrændsende Jordstykke. Herved søndertrædes den ufrugtbare Mosse, Jorden giødes og Græsset formeres». Kan hende gir Bangs skildring beste nøkkelen til tolking av navn som Grindvika og Grindvollan