Leder av samferdselskomiteen i Sør-Trøndelag, Karin Bjørkhaug (KrF), møtte denne uka i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité for å gi et overblikk over de viktigste samferdselsutfordringene i fylket. Møtet fant sted i forbindelse med komitéens besøk i Trøndelagsfylkene 28.-30. april.

I tillegg til ordningen med bymiljøavtaler og midler til drift av kollektivtrafikken, hadde Bjørkhaug en rekke andre punkter ville tta opp med transport- og kommunikasjonskomitéen:

* Regional transportplan (RTP): Sør-Trøndelag har jobbet sammen med nabofylkene og gjort en felles prioritering fram mot den nå vedtatte Nasjonal transportplan (NTP); vei sør for Trondheim og bane nord for byen.

* Vei: Et betydelig vedlikeholdsetterslep. Sør-Trøndelag fylke har tatt grep, og bygger Laksevegen (Fv 714) og Fosenvegene. - Fylket kjenner behovene, og trenger mer handlingsrom, mener Bjørkhaug.

* Ras: - Ras rammer verdiskaping og bosetting i distriktet. I tillegg skaper det utrygghet og uforutsigbarhet for beboere. Raset i Holtålen (Eggafossen) førte til omkjøring på 230 km. Raset i Hellfjord, Roan, medførte omkjøring med båt. Sør-Trøndelag ønsker en større rassikringspott og mer planleggingsmidler. Fylket fikk 169 millioner kroner. Dette er midler som er brukt til forskottering på Valslagtunnelen som ble åpnet i januar 2014, forteller Bjørkhaug.

* Tog: - Det haster med detaljplanlegging; planmidler er lagt inn i revidert statsbudsjett. Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner ved Elbanen STS er villig til å forskottere oppstart av detaljplanleggingen. Tog kan spille en betydelig større rolle i kollektivtrafikken enn i dag. Fylket opplever sterk vekst i busstrafikken, og trenger det tilbudet tog kan gi, sier Bjørkhaug.

* Bestillingstransport: - Fylkeskommunen ønsker mer samkjøring mellom offentlig betalte transporttjenester (skolekjøring, Hjem-for-en-50-lapp), tilrettelagt transport for funksjonshemmede, samt pasientreiser). Dette kan gi et bedre og mer effektivt tilbud i distriktene, mener hun.

* Trafikksikkerhet: Fylkeskommunen har samarbeidet med Sintef, HiNT, Trygg Trafikk, Statens vegvesen og flere andre aktører om prosjektet ”Rett på målgruppen” (RPM). Målet med prosjektet er gjennom kunnskap og informasjon å gi de mest risikosøkende (unge menn mellom 18 og 24 år) handlingsalternativer for en sikrere adferd i trafikken.