Ulike deler av fiskerinæringa i øyregionen og langs hele norskekysten får såkalt føringstilskudd for å kunne transportere fisk til mottakene.

AP-politiker og fylkesordfører i Sør-Trøndelag, Tore O. Sandvik, sier til lokalavisa Hitra-Frøya at han frykter for konsekvensene dersom det blir gjennomslag for å kutte i dette føringstilskuddet.

- Dramatiske følger

- Kuttet i føringstilskuddet til fiskerne i statsbudsjettet fra den nye regjeringen kan få nokså dramatiske følger for kystfiskerne og fiskeindustrien Trøndelag om det ikke endres. Nå er det viktig folk langs kysten hjelper oss med å si ifra til det nye stortingsflertallet, sier Sandvik.

- Jeg har allerede vært i kontakt med Arbeiderpartiet, men nå trengs det hjelp for å flertall fra de borgerlige partiene, sier han.

Økonomien er allerede dårlig

Foredlings- og mottaksstrukturen i fiskerinæringen er svak i Sør-Trøndelag, med få kjøpere og et svakt nett av mottaksstasjoner. Kjøpere forsøker å samle volumer gjennom bruk av mottaksstasjoner for å oppnå grunnlag for sin videreforedling, omsetning og drift.

- Det er vanskelig å se for seg at dette systemet vil overleve dersom føringstilskuddet faller bort eller reduseres i nevneverdig grad. Økonomien i denne verdikjeden er allerede svært dårlig, og uten støtte til å opprettholde en infrastruktur med samling av de små volumene som landes ulike steder, bryter dette sammen, mener Sandvik.

Krabbefisket

I tillegg gjennomføres det et krabbefiske langs kysten fra Måløy i sør til Vesterålen i nord, hvor små fiskefartøy leverer sin fangst til et nett av 25 mottaksstasjoner, og hvor krabben føres til Hitra for videreforedling.

- Dette er et svært viktig fiskeri for en rekke små lokalsamfunn og i 2013 er 230 fartøy involvert i dette fisket. For en rekke av disse fiskerne er krabbefisket et svært viktig sesongfiskeri og avgjørende for årshjulet for den enkelte fisker. Uten bruk av føringstilskudd er dette fiskeriet umulig å få gjennomført, noe som ikke minst er viktig for å kunne utnytte denne ressursen, argumenterer Sandvik.

Også notfisket etter sei og sild er avhengig av føringstilskuddet, mener han.