Regjeringen foreslår å tildele 45 såkalte “grønne” konsesjoner. Hva “grønt” betyr har regjeringen ennå til gode å beskrive, men det skal blant annet settes kriterier til lus og rømming og løsninger som er bedre enn i dag. Som det fremstår av forslaget som er gjengitt nedenfor, har øyregionen mulighet til å konkurrere om 25 av disse konsesjonene.

- Jeg ønsker å stimulere til utvikling av tekniske løsninger som en drivkraft for positiv endring i næringa. Dette gir muligheter for vekst langs hele kysten, men mest i Finnmark og Troms, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen. Det etableres en ordning med grønne konsesjoner som vil kunne skape en positiv utvikling for hele næringen. 35 av de 45 nye grønne konsesjoner krever innløsning av en gjeldende konsesjon. Det vil si at det blir tildelt to nye grønne konsesjoner mot innlevering av én eksisterende konsesjon.

- Mer miljøvennlig havbruksnæring

- Ordningen med grønne konsesjoner vil kunne bidra til utvikling av en mer miljøvennlig havbruksnæring, og det er jeg glad for, sier miljøvernminister Bård Vegard Solhjell.

20 av de 35 skal tildeles i Troms og Finnmark til 10 mill. kr per tillatelse. 5 av de 20 i Troms og Finnmark skal forbeholdes mindre aktører. De resterende 15 av de 35 kan tildeles over hele landet etter en lukket budrunde. Det settes kriterier knyttet til lakselus og rømming. Søknadene vurderes av en faggruppe som nedsettes av Fiskeri- og kystdepartementet. Det vil bli en rimelig overgangstid for eksisterende konsesjoner som innløses.

De siste 10 grønne konsesjonene tildeles uten innløsning, til 10 mill. kr per tillatelse. For disse forutsettes presentasjon av løsninger som er vesentlig bedre enn de som brukes i kommersiell sammenheng i dag. Samme fagruppe vurderer søknadene, og prioriterer de med størst potensial for samlet miljøforbedring.

4 millioner kroner pr tillatelse vil bli fordelt til den aktuelle fylkeskommunen.

FHL er positive til en “grønn” vekst

Dette skriver FHL(Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening) på sine hjemmesider om forslaget:

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening mener Norge har det beste grunnlag for å øke matproduksjonen gjennom havbruk. Det varslede salget av nye konsesjoner vil bidra til vekst og økt produksjon, noe som også er i tråd med behovet for økt tilførsel til markedene i over 100 land. FHL mener også det er positivt at inntektene fra salget av konsesjoner for en stor del går til fylkeskommunene, noe som er rett og rimelig siden robuste lokalsamfunn er svært viktig for selskapene som driver sin virksomhet langs kysten. Forslaget til grønne konsesjoner reiser samtidig en del spørsmål som trenger nærmere klargjøring fra regjeringen. Blant annet gjelder det hvilke kriterier grønne konsesjoner skal tildeles etter.

- Vi håper at vi unngår nok en konsesjonstildeling som i ettertid framstår som en "skjønnhetskonkurranse". Både for næringen og omverdenen er det langt viktigere at veksten oppleves som forutsigbar og ansvarlig, understreker Sandvik som er tillitsvalgt havbruksselskapene i Norge.

Han minner om at all matproduksjon medfører påvirkning av miljøet. I dette bildet står havbruksnæringen for relativt beskjedne miljømessige fotavtrykk, og næringen har gjort en rekke tiltak for å redusere miljøpåvirkningene ytterligere - blant annet gjennom omfattende teknologutvikling.

- Vi oppfatter dette forslaget om "grønne" laksekonsesjoner som et godt insentiv for å ytterligere forbedre dagens produksjonsteknologi og dermed styrke en næring som kommer til å bli en enda viktigere bærebjelke for utvikling av velferdsstaten i tiårene som kommer, sier Sandvik.

FHL støtter regjeringens ambisjon om å gjøre Norge til verdens fremste sjømatnasjon, og at vekst i tilførsel og produksjon av sjømat må skje på ansvarlig vis. For næringen er det samtidig viktig at tilretteleggingen av vekst er fremtidsrettet og forutsigbar slik at alle bærekraftshensyn kan ivaretas, både miljømessige, økonomiske og sosiale hensyn, skriver FHL.