Lokalavisa stilte alle partiene det samme spørsmålet: Hvordan vil folk på Hitra og Frøya merket at DITT parti får regjeringsmakt?

Her er det de svarte:

Arealskatt til havs

MDG vil gi kommunene adgang til å innføre arealavgift til havs og hjemfallsordninger for oppdrettslokaliteter. Dette vil støtte kommuneøkonomien der oppdrett drives.

Rydding av strandsone - nettverksbasert skjærgårdstjeneste

MDG Hitra har satt dette på agendaen både på lokalt, fylkeskommunalt og nasjonalt plan. Vi vil sørge for å få på plass bemannede og lokale arbeidsbåter i øyregionen og legge til rette for aktører som vil bruke dette som arena for bl.a arbeidstrening og integrering, som f.eks. NAV Hitra og Frøya. Støtte og styrke arbeidet som lokalbefolkningen og lokale lag rundt omkring på øyene allerede gjør, gjennom å gjøre «Fishing for litter» til en permanent og landsdekkende belønningsordning der både fiskere og folk flest kan levere inn marint avfall og få en vrakpant for avfallet.

Miljøkrav til oppdrettsnæringa

Oppdrettsindustrien står foran en nødvendig omstilling til miljøvennlig produksjon med god dyrevelferd. MDG vil sette krav til alle nye oppdrettskonsesjoner om at anleggene skal være lukkede, enten i vann eller på land. I tillegg vil vi pålegge at alle dagens anlegg skal være lukkede innen 2025. En slik overgang vil kreve veldig mye av dagens oppdrettsindustri, men vil gi store muligheter for videre teknologiutvikling og sannsynliggjøre en reell bærekraftig vekst for næringa. De nødvendige investeringene fra næringas side som vil følge av disse påbudene vil kunne gi økt sysselsetting langs hele kysten når disse anleggene skal konstrueres. På sikt vil lukkede anlegg kunne gi nye næringsmuligheter i den kretsløpsøkonomien en vil få ved bl.a. utnyttelse av oppsamlet fôr og avfall. MDG vil stimulere og legge til rette for bærekraftig, norsk fôrproduksjon til oppdrettsindustrien. Også dette vil gi store muligheter for nye næringer i regionen.

Barn, skole og oppvekst

Vi vil ha flere lærere og pedagogisk personale både i barnehagene og skolene.

Satsning på praktisk-estetiske fag i skolen gjennom å legge til en sjette grunnleggende ferdighet: Praktiske ferdigheter. Med dette innføre praktiske, estetiske og IKT-rettede valgfag med høy kvalitet fra 5. Trinn. Vi vil ha mer fysisk aktivitet og ekskursjoner ut i naturen.

Vi er mot obligatorisk heldagsskole og vil ikke utvide skoledagen utover dagens timetall.

I en flerkulturell og internasjonal kommune er god integrering viktig, derfor vil vi styrke språkopplæringen og fortsatt samarbeide tett med frivillige organisasjoner om aktiviteter i lokalsamfunnet.

Økt livskvalitet

Forebygge kroppspress blant unge gjennom bl.a. å si nei til retusjert reklame.

Vi vil gjøre det enklere å velge kortere arbeidstid og gradvis innføre 6-timersdag. Ved å dele mer på arbeidet vil vi gi folk mer fritid, redusere forbruksveksten og tidsklemma og skape et mer inkluderende arbeidsliv. Utrede og gjennomføre pilotprosjekter med borgerlønn, en ikke-byråkratisk minimumsinntekt til alle innbyggere. Vi vil fortsette å satse på mer tid ute i naturen og mulighet til samvær med dyr og barn innen omsorgstjenestene. Vi støtter Livsglede for Eldre sitt arbeid. Vi vil legge til rette for at eldre skal kunne bo hjemme så lenge som mulig, ved å fortsette utviklingen av gode hjemmebaserte tjenester i øyregionen.

Legge til rette for grønnere og triveligere lokalmiljø med flere møteplasser. Kollektivtilbudet inn til disse møteplassene vil bli styrket og vi vil jobbe for å få på plass trygge veier for sykkel og gange. MDG ønsker å øke andelen lokalproduserte matvarer i bl.a. kantiner, skoler, barnehager og lokalbutikker.

Miriam Aclima Baglund,

MDG Hitra

Gjertrud Berg,

stortingskandidat for

Sør-Trøndelag