- Det er ubehagelig, men vi føler det er vår plikt å stille spørsmål rundt en såpass omfattende sak.

Det skriver Høyres to kommunestyrerepresentanter Martin Nilsen og Remy André Strømskag i et brev til administrasjonen i Frøya kommune og sine politiker-kolleger, og som også er sendt lokalavisa. Her er brevet i sin helhet:

"Åpent brev til administrasjon og folkevalgte i Frøya kommune ang. Frøya Storhall AS, og bygging av 11`er hall på Golan, Sistranda.

Kjære ordfører, kjære rådmann.

Vi har gjennom forhenværende varaordfører, nå kommunestyrerepresentant Martin Nilsen i både formannskapsmøter og kommunestyremøter uttalt oss kritisk til bygging av en 11`er storhall i​kommunal regi.​Representanten Nilsen har hatt full støtte fra styret i Frøya Høyre for de synspunkter han har fremmet.

Frøya Høyre er aldeles ikke motstandere av å bygge av en 11`er hall på Sistranda. Bygging av en hall vil være et stort løft for en relativt liten kommune som Frøya. Det vil gi idretten, og spesielt barn og unge, fantastiske rammebetingelser, og vil være et meget positivt bidrag til folkehelsearbeidet i kommunen. Det vil også generere noen positive ringvirkninger ellers i lokalsamfunnet.

Vi er ikke spesielt bekymret for at Frøya Storhall kan ​bygges​innenfor budsjett og til riktig tid, men vi er bekymret for d​riften​i selskapet Frøya Storhall AS, og at man har budsjettert inntekter og kostnader med optimistisk penn, uten å gjøre en reell økonomisk analyse. Vi er oppriktig bekymret for at kommunens administrasjon har vært noe optimistiske i forhold til hvilke inntekter Frøya Storhall AS kan generere, samt at det er viktige kostnadsposter som er utelatt fra driftsbudsjettet som er forelagt kommunens politikere.

Det vi også er kritiske til, er at utbyggingen er tenkt å skje i 100% kommunal regi, og at saksframlegget som kommunens administrasjon har presentert for kommunestyre og formannskap, har så store svakheter at det i våre øyne ikke er et godt grunnlag for å treffe en beslutning. Vi tror at en slik hall, om den skal bygges, må være et spleiselag mellom kommune, idretten og næringslivet, og at eierforholdene innen både utbygging og drift må gjenspeile dette.

For; hvem skal dekke et eventuelt underskudd i et 100% kommunalt eid Frøya Storhall AS? Jo ­ underskuddet blir dekket av brukerne av de kommunale tjenestene. Barnehager, skoler, helse og omsorg, kultur og fritid, vil da få mindre penger å rutte med. Bygging av Frøya Storhall skjer altså i en tid, hvor virksomhetsledere i hele kommunen blir bedt om stadig å finne salderingsposter i sine budsjetter, hvor man skal utrede morgendagens omsorg ­ og kanskje treffe en beslutning om investering i et nytt sykehjem og en ny brannstasjon. Og vi skal heller ikke glemme at vi lever i en tid hvor vi har visse utfordringer med integrering av arbeidsinnvandrerne våre ­ og hvor vi også blir bedt om å ta imot asylsøkere og migranter fra Midt­Østen.

Frøya kommune har i dag en lånegjeld på nesten 700 mill. kr., og vi har sannsynligvis store og tunge investeringer foran oss, og vi er helt i toppsjiktet når det gjelder lånegjeld pr. innbygger. Vi må også tenke på at vi har skoleresultater som er i den aller nederste enden av skalaen, noe som krever både politikerne og administrasjonens fokus.

I henhold til saksfremlegget som ble presentert for formannskapet i Frøya kommune den 16.06.2015 og videre for kommunestyret den 18.06.2015 fremgår det at bygging av en storhall (11`er hall) er kostnadsberegnet til ca. 59 millioner kroner. Forslaget er videre basert på at Frøya kommune skal stifte et selskap, Frøya Storhall AS, som skal eie og drifte denne storhallen. Næringslivet, med SalMar i spissen, er tenkt å støtte denne investeringen spesifikt med 32 millioner kroner. Resterende skal finansieres vil spillemidler, låneopptak og dugnad.

I forbindelse med saken om 11`er hall i Frøya kommunestyre, føler vi at saksframleggene som har blitt presentert tidligere, er tildels mangelfulle og vage, og åpner for en rekke spørsmål. Dette er også årsaken til at administrasjonen ble bedt om å utarbeide et bedre grunnlag ved behandlingen i Kommunestyret den 18.06.

Fremdeles så har det ikke kommet noe nytt budsjett, selv om vi registrerer at styret i SalMar ASA har vedtatt at selskapet støtter investeringen i en storhall med 16,5 mill. kr. og at administrasjonen sier at arbeidet med å få på plass næringslivets andel av finansieringen er i rute. I mangel av et bedre grunnlag, har vi gått gjennom saken, slik forelagt kommunestyret i Frøya kommune den 18.06, og hvor mange av punktene i saken ble vedtatt. Dette er de seksten punktene Frøya Høyre ønsker svar på:

 1. Alle idrettslag i Frøya kommune er medlemmer i Frøya Idrettsråd. Det finnes, oss bekjent, ikke en eneste uttalelse fra eller et vedtak i Frøya Idrettsråd om at idrettslagene ønsker bygging av en 11`er hall. F​ra politisk ledelse og administrasjonen i Frøya kommune uttales det på bred front at det er idretten på Frøya som vil ha en 11`er hall. På hvilket grunnlag kan man da si det?

 2. Utbygginger i kommunal regi har i de senere år hatt en noe varierende grad av suksess når det gjelder avvik mot budsjett, hovedsaklig med negativt fortegn. V​il en eventuell budsjettsprekk dekkes av Frøya Storhall AS gjennom ytterligere låneopptak, eller vil dette også være et spleiselag med næringslivet?

 3. Det er forutsatt tilsagn om totalt 11,7 mill. kr. i spillemidler til Frøya Storhall. V​il dette medføre utsettelser for andre spillemiddelsøknader til prosjekter for andre lag og organisasjoner i kommunen?​K​ompenserer kommunen, via ytterligere låneopptak i Frøya Storhall AS for en mindretildeling av spillemidler? Er det gjort en vurdering av sannsynligheten for at Frøya Storhall ikke får de spillemidlene det budsjetteres med?

 4. Det er i driftsbudsjettet for Frøya Storhall forutsatt mellom 570 og 1140 timer utleie på dagtid gjennom året. Timer som i dag brukes i flerbrukshallen. Vil dette medføre at flerbrukshallen mister disse inntektene? Eller er det snakk om en ekstra kostnad for kommunen i forhold til bruk på dagtid? E​r dette inntektstapet (evt. ekstra kostnader) medregnet i kommunens reelle kostnader med dette prosjektet?

 5. Det er i driftsbudsjettet beregnet mellom 100.000 og 200.000 i inntekter for utleie av klatrehallen. Frøya Klatreklubb er enda ikke stiftet. E​r dette inntektsanslaget realistisk?

 6. Et lån på 10.000.000 med 3% gir en årlig kapitalkostnad på 300.000. I driftsbudsjettet er det stipulert med 600.000. E​r avdragene tatt med som en kostnad? ​(Hovedstol på 10 mill. kr, 3% rente, 20 års løpetid gir forøvrig renter og avdrag på 672.157 kr ved annuitetsberegning).

 7. Frøya Idrettspark på Nabeita er deleid av Frøya Kommune, Frøya F.K. og Nabeita I.L. Dette anlegget er finansiert av tippemidler og dugnad, og er et flott anlegg med tribuner, flomlys og nå kommer det endelig også på plass en løpebane. Anlegget er selvfølgelig drevet på dugnadsbasis. P​å hvilken måte ser administrasjonen i kommunen for seg at man skal kunne drive BÅDE Frøya Idrettspark og Frøya Storhall uten at dette vil føre til negative økonomiske konsekvenser for et av anleggene?

 8. Det er beregnet en inntekt på ca. 100.000 kr årlig på utleie av hallen til messer og konserter. E​r det gjort en god vurdering i forhold til realiteten til budsjetterte inntekter for å avholde messer? Er det gjort en vurdering på om avvikling av konserter i Storhallen vil medføre et inntektstap for Frøya Kultur­ og kompetansesenter?

 9. Det er ikke budsjettert med en administrasjonskostnad for Frøya Storhall AS.. Selv om dette er et kommunalt AS, er det krav om en daglig leder, et styre, en revisor osv. Det må faktureres, og det må føres regnskap. Selv om dette er arbeidsoppgaver som håndteres av kommunens administrasjon, er det slik at alt dette har en kostnad. Hvorfor er ikke disse kostnadene med i driftsbudsjettet som er utarbeidet av kommunen?​All den tid at kommunen så langt har brukt over et år på å evne å fakturere fartøyer for liggetiden ved dypvannskaia på Nordhammaren, synes vi det er rart at man plutselig klarer å frigjøre kommunale ressurser til å fakturere skoler, idrettslag og andre brukere for bruken av en storhall uten at dette utløser noen ekstra kostnad.

 10. I driftsbudsjettet finner vi èn 60%­stilling på renhold. Frøyahallen driftes i dag, før utbyggingen av basishallen og ombygginger, med 3,5 årsverk. H​vor sannsynlig er det at man klarer å drifte en hall med areal på over 10.000m2 med 0,6 årsverk?

 11. I driftsbudsjettet finnes det ingen poster som omhandler avskrivninger av anlegget. Er det normalt å ikke ta med avskrivninger av anlegget som en driftskostnad i et budsjett for et kommunalt eid aksjeselskap?

 12. I saksfremlegget for KST den 18.6.2015 står det blant annet: “​Videre har rådmannen også registrert en viss frykt for at eventuell forskottering av spillemidler ville kunne forsinke utbygging av andre idrettsanlegg. Når det gjelder forskottering av spillemidler til Frøyahallen, så er dette ivaretatt gjennom det lånet kommunestyret i realiteten har vedtatt for utbyggingen. Her vil mottatte spillemidler, programmidler og eventuelle andre bidrag gå til nedbetaling av byggelånet.” F​ølges sammeprinsipp for finansieringen av Frøya Storhall? Og, vil dette si at låneopptaket i Frøya Storhall AS blir 10 mill. kr + et “byggelån” 11,7 mill. kr., altså totalt 21,7 mill. kr?

 13. Når det gjelder kostnadsbudsjettet, er det tatt utgangspunkt i sammenlignbare haller. Det nevnes bl.a. Karmøy Storhall, Valdres Storhall og Abrahallen i Malvik. Det er også referert til noe som kalles Haller i Nord, uten at dette er spesifisert noe videre. Er det tatt utgangspunkt i de samme hallene i forhold til inntekter også?

 14. Når det gjelder anslag på bruk av hallen på kveldstid og helg: E​r idrettslagene blitt konsultert i forhold til estimert bruk av hallen, og idrettslagenes/brukernes betalingsevne for den estimerte bruken? Er det på noen slags måte gjort et arbeid for å få på plass forpliktende avtaler med brukerne av hallen?

 15. Det virker som at idretten på Hitra og Hitra kommune skal involveres i et “ferdig tygd” prosjekt, uten noen form for reell påvirkning på tilbudet. Hvis Frøya Storhall hadde blitt et regionalt anlegg, vil dette også utløse en større andel spillemidler. H​vorfor er det ikke tatt tidligere, tydeligere og mer strategiske grep i forhold til å gjøre “Frøya Storhall AS” til et regionalt anlegg?

 16. Kommunestyret har videre besluttet at: r​ådmannen skal etablere et selskap/organisasjon som i samarbeid med aktuelle partnere skal utvikle og selge “opplevelsespakker” med forskjellige treningsalternativer krydret med opplevelser til lands, og over/under vann.​E​r dette virkelig en kommunal oppgave? Vil ikke dette virke konkurransevridende mot eksisterende aktører i dette markedet?​E​r det gjort noen som helst form for markedsundersøkelse i forhold til dette? (H​vis så ikke er tilfelle, synes administrasjonen i kommunen, samt flertallet i kommunestyret at dette er forsvarlig bruk av fellesskapets ressurser?)

Vi ber om at administrasjonen svarer oss, og resten av de politiske partiene i kommunestyret på disse spørsmålene.

Det er, fra vårt ståsted, en demokratisk utfordring med en så omfattende sak, hvor man legger opp til en hurtig saksbehandling, stiller med tynt informasjonsgrunnlag til de folkevalgte, og hvor man i tillegg har sterke næringslivsinteresser som bidrar med store summer. Vi vil ikke være en surmulende festbrems når det gjelder bygging av fotballhall på Frøya, men vi føler det er vår plikt å stille spørsmål rundt en såpass omfattende sak.

Vi i Høyre priser oss lykkelige for at vi har et næringsliv som støtter opp om lokalsamfunnet på en slik måte som næringslivet på Frøya gjør. Både i forhold til gaver og donasjoner til store enkeltprosjekter, men også støtten som næringslivet gir til idrettslag, klubber og andre frivillige lag og organisasjoner, er formidabel. Men av og til må man også stille spørsmål, og ha et kritisk blikk. Det er ikke uten ubehag, men det er kanskje desto mer nødvendig.

Styret i Frøya HøyreKommunestyrerepresentantene Martin Arnfinn Nilsen (H) og Remy Strømskag (H)"