Landssammenslutningen for vindkraftkommuner(LNVK) har i flere år, med Hitra- ordfører Ole Haugen i spissen, kjempet for en skattlegging av vindkraft, på lik linje med skattleggingen av vannkraft.

Nylig hadde nåværende styreleder Iver Nordseth(tidligere ordfører for Smøla for Venstre) i LNVK et møte med olje- og energiminister Tord Lien(Frp).

Alle enige, men ingenting skjer

- Gjennom mange år, i utallige møter med skiftende statsråder, statssekretærer, stortingspolitikere og politiske rådgivere fra samtlige politiske partier på Stortinget, har LNVK møtt stor forståelse for sine krav. Mange av partiene har da også formuleringer i sine program som støtter opp om innføring av naturressursskatt og andre rettmessige kompensasjonsordninger. Spesielt har forståelsen vært stor hos partier i opposisjon. Våren 2013 trodde LNVK at målet snart ville bli nådd: En samlet opposisjon med Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkepart fremmet et Dokument 8-forslag for Stortinget om nedsettelse av et utvalg som skulle se nærmere på vindkraftkommuners rammebetingelser, med klare føringer om innføring av kompensasjonsordninger, men ble nedstemt av de rødgrønne regjeringspartiene. Nytt håp med ny regjering i 2013, men til stor skuffelse opplever LNVK at Høyre og Fremskrittspartiet, som i opposisjon var positive, nå leter etter argumenter for at vindkraftkommunene ikke skal kompenseres - ennå. Altså: Alle er enige – men ingenting skjer! Denne situasjonen, der vindkraftkommunene fortsatt sitter igjen uten kompensasjons-ordninger for utnyttelse av sine lokale energiressurser, er både sterkt urimelig og totalt uakseptabelt. Tida er for lengst overmoden for å få på plass et egnet ramme- og regelverk også for vindkraft, slik at vertskommuner og lokalsamfunn snarest får en rettmessig andel av verdiskapinga slike utbygginger representerer. Derfor skal disse skjevhetene rettes opp. Vi gir oss ikke, skriver Iver Nordseth i en pressemelding.

Lettere å akseptere inngrep

- LNVK møtte en lyttende og engasjert statsråd i et langt møte, der vi følte at LNVK fikk tydelig fortåelse for innholdet i sine krav. Og statsråden ga positiv respons, der det ble lagt spesielt vekt på mulige tilnærminger for en rask innføring av naturressursskatt, men uten at LNVK fikk helt konkrete lovnader. Med naturressursskatten, og etter hvert også andre ordninger på plass, vil kommunene lettere kunne akseptere de store og varige naturinngrepene en vindkraftutbygging medfører. Men uten garanti for framtidige inntekter og andre rettmessige kompensasjonsordninger, frykter jeg at enda flere kommuner enn i dag vil si nei til å bidra fram mot ei mer fornybar og utslippsfri framtid, avslutter styrelederen.

Vind-skatt: Vindkraftkommunene håper på politisk enighet om skattlegging av vindkraftverkene, som her på Eldsfjellet på Hitra.