Prosjektleder Steinar Johansen videresender kravet fra NCC til den øvrige prosjektledelsen, og ber om at det utarbeides et notat på hva de mener ikke stemmer og/eller er uenige i.

Dette notatet eller veivesenets syn på saken har vi ikke fått tilgang til.

Men når vi nå ringer Steinar Johansen og forteller at vi har tilgang til NCC sitt syn på saken, så får vi vite en del om etterspillet.

I følge Johansen har NCC ikke kommet gjennom med alle sine krav.

- Vi er sterkt uenig i store deler det som fremlegges fra NCC. I ettertid har vi hatt flere forhandlingsmøter, og har kommet frem til en omforent avtale. Men avtalen vil ikke bli offentlig før vi er ferdig med byggesaken og sluttoppgjøret er ferdig, sier Steinar Johansen, prosjektleder for Dolmsundbrua.

- Ble det innrømmet mer fristforlengelse fra veivesenets side?

- Ja, men på ingen måte nært det antallet dager som NCC krevde. Det omforente tallet er tosifret, sier Johansen.

Må betale dagmulkt

Det betyr at NCC må betale dagmulkt for x antall dager forsinkelse.

- Selv om byggherre har innrømmet en del fristforlengelse, så må entrepenøren i tillegg svare for dagmulkt når det er så mye forsinkelse. Men per i dag er det overhodet ikke mulig å si hvor mye det utgjør, før entrepenøren er ferdig.

Startet tregt, men har fått opp farten

- Stemmer det at NCC hadde dårlig fremdrift og var årsaken til at brua ble forsinket fra starten av på akse 2?

- Jeg kan bekrefte at fremdriften de virkelig utførte var langt dårligere enn de selv sa i sin opprinnelige plan. Vi stilte spørsmål mange ganger om hvorfor de ikke greide, når de hadde greid det på andre bruer de hadde bygd. På neste akse gikk de inn i seg selv og endret skiftordninger slik at de fikk til en drift slik de hadde planlagt. Jeg kan bare si at vi er veldig fornøyde med at NCC har fått skikk på sin fremdrift, som er langt bedre enn for ett år siden. De har tatt inn mye av forsinkelsen, og har selv bevist at det går an å drive slik fra dag en, sier Johansen.

- Manglet NCC bemanning og nok kompetanse ved byggestart?

- Det er ikke hver dag en entrepenør bygger en fritt frembygg-bru. Det kreves kompetanse og det tar tid å lære opp mannskap. Jeg vil si det slik at de ikke la opp driften på samme måte som de driver nå. I tillegg til at mannskapet ikke var langt nær så drillet som de er nå, sier Johansen.

Lokalavisa har kontaktet NCC i denne saken, men de har i følge kontrakten med veivesenet ikke anledning til å uttale seg til media.