Formannskapet på Frøya har vedtatt at det skal utarbeides en kulturplan for kommunen. En styringsgruppe under ledelse av rådmann Svanhild Mosebakken arbeider nå med utkast til planen.

Styringsgruppa er opptatt av at det skal være et åpent planarbeid med mulighet til innspill fra lag og organisasjoner, og ellers alle som måtte ønske å bidra til planarbeidet. Det inviteres derfor til åpent møte torsdag 15.april.

Styringsgruppa vil på møtet orientere om innholdet i planarbeidet hittil, og det blir god anledning til innspill og drøfting. Deretter vil styringsgruppa sluttbehandle planutkastet i møte 26. juni, og til slutt tas det sikte på at kommunestyret vil behandle planen i høst.