I dagens papirutgave/pdf av Hitra-Frøya står Lars Måsøval fraMåsøval fiskoppdrett fram og er opprørt over prosessene som har gått for å søkeom visningskonsesjoner for oppdrett i Frøya.

For få uker siden ble det kjent at Frøya kommune anbefaler ensøknad fra Salmar om visningskonsesjon. Det er også skrevet en intensjonsavtalemellom kommunen og Salmar som gir oppdrettskonsernet ekskusiv rett til visningav oppdrettsaktivitet i det nye kultur- og kompetansesenteret.

Lars Måsøval reagerer på dette, og mener dette tyder på atkommunen forfordeler storaktøren som står bak pengegaven til kulturhuset.

Måsøval forteller at de også har vært inne i en prosess sammen medFrøya videregående om en slik søknad, og at Frøya kommune var invitert inn iprosessen. Men etter en stund skal kommunen ha gitt beskjed om at de trakk segfra samarbeidet, under henvisning til at de ikke ville inngå slikt samarbeidmed en enkeltaktør.

I følge Måsøval ble denne beskjeden formidlet viavideregåenderektor Bjørnar Johansen i et møte tidlig i prosessen.

Når lokalavisa snakker med Bjørnar Johansen i dag (tirsdag) vilhan ikke fortelle hvem fra kommunen som ga beskjed om at de trakk seg ut avsamarbeidet.

- Det vil jeg ikke kommentere, svarer han.

- Så langt er det ingen vi har snakket med i kommunen som vet hvemsom har gitt beskjeden. Det kan da vel ikke være hemmelig hvem som harformidlet en slik beskjed til deg?

- Slik som situasjonen er, vil jeg ikke fortelle det gjennomavisa. Det er ikke sånn at vi kan fortelle alt om prosesser vi er inne i.Kommunen skal få alle papirer i saken. Jeg ber deg om å stille det spørsmålettil kommunen.

Lokalavisa har forsøkt å finne ut hvem i kommunen som har værtinvolvert og informert om denne prosessen. Seniorrådgiver Jan Otto Fredagsviksier han har vært innkalt til ett møte, der han ikke kunne delta, og at han ietterkant ikke har hatt noe med saken å gjøre. Fungerende varaordfører på dettidspunktet, Ola Vie, deltok i dette møtet. Han mener at han orienterte formannskapeti etterkant, og siden det har han ikke hatt noe med saken å gjøre. HallgeirBremnes var fungerende ordfører i dette tidsrommet. Han sier han ikke varinvolvert.

Rådmann Per Gundersen er satt til å undersøke hva som har skjedd.

- Jeg var ikke kjent med denne prosessen overhodet. Og jeg har sålangt ikke funnet ut hvem som har vært inne i den fra kommunens side. Jegavventer dokumenter jeg er lovet å få fra Harry Osvald Hansen i Måsøval fiskoppdrett, sierrådmannen.

- Har du spurt Bjørnar Johansen om dette?

- Nei, det har jeg ikke, svarer rådmann Per Gundersen.