I Fylkesutvalget denne uka ble det gitt en statusrapport om prosjektet "Ironman", som kan føre til etablering av et gassbasert jernverk på Tjeldbergodden.

Ironman-prosjektet dreier seg om etablering av et foredlingsanlegg for jern fra jernmalm, og ved bruk av naturgass til "rensing" av jernmalmen. SIVA er nå med som koordinator og det er stiftet et utviklingsselskap. Hovedoppgaven til selskapet er å utrede og kvalifisere forretningskonseptet slik at en endelig beslutning om investering kan tas senest innen utgangen av 2014.

- Det er uttalt stor tro og optimisme blant partene om at prosjektet lar seg realisere, sier fylkespolitiker Egil Hestnes (H) fra Hitra.

- På bakgrunn av at dette prosjektet vil ha stor næringsmessig betydning lokalt og regionalt, både under utbygging og særlig i ordinær drift, må det være grunn til å regne med at begge fylkeskommunene og kommunene i regionen framover utviser stort engasjement og positive samarbeidsholdninger, sier han til lokalavisa.

Dersom en slik stor industri-etablering blir en realitet, bør dette styrke muligheten til å få etablert en ny fergeforbindelse mellom Nordmøre og øyregionen, mener han.

- Med et så stort utbyggingsprosjekt på plass, bør mulighetene for å utvikle fergesambandet mellom Nordmøre og øyregionen være enda bedre og da innen rimelig tid, sier Hestnes.

Egil Hestnes (H)