Det sier Geir Andreassen, administrerende direktør i FHL (Fiskeri og havbruknæringens landsforening).

Sjømatnæringa representerer en av hovedpilarene i norsk verdiskaping. Fiskeri og havbruknæringens landsforening representerer nærmere 500 ulike sjømatselskap og er positive til hovedtrekkene i regjeringens forslagtil Nasjonal transportplan, forteller FHL i en pressemelding.

- Bompengefinansiering kan svekke konkurransekrafta

-  Trygge og effektive transportårer er avgjørende for eksporten av norsk sjømat. Investeringer og utvikling av infrastrukturen på vei og jernbane er avgjørende for at Norge skal utvikles til verdens fremstesjømatnasjon, sier Geir Andreassen. Han mener at regjeringen har balansert godt mellom behov for investeringer i byregionene, og behovet for investeringer langs kysten. - Regjeringen innfrir med sørgående E6, nye E39, og gode østgående forbindelser fra kysten avgjørende. Men omfattende bompengefinansiering kan svekke konkurransekrafta og forsterke avtandsulempene for bedriftene. Varene som transporteres blir derfor dyrere, og bompengefinansiering kan påføre bedriftene avtandsulemper, mener FHL.

Mer på bane og sjø

I framtiden vil mer gods bli transportert på båt og bane. Det forutsetter effektiv omlasting, og en sterkere satsing på sjøtransport og jernbaneforbindelser i retning markedet.- Jernbanepolitikken må derfor ikke ha et ensidig fokus på passasjertransporten i Storbyregionene. Den må ikke minst være rettet mot  godstransporten fra kysten til våre markeder i Europa, Russland og iøkende grad Asia, påpeker Andreassen.FHL er positive til at det skal investeres mer i Ofotbanen, Nordlandsbanen, Meråkerbanen og Bergensbanen. FHL er også fornøyd med at det investeres tyngre i sjøtransporten.- Vårt siste og viktige poenge er mangel på vedlikehold. Etter at ansvaret for vedlikehold nylig ble flyttet over fra stat til fylke, har vi sett store mangler den siste tiden. Positive effekter av nybyggingsvekkes kraftig dersom forfallet på eksisterende veier stoppes, sier Andreassen.